Výhodnějšími podmínkami v programu LIFE motivujeme zájemce. Nově jde na přípravu a spolufinancování projektů rekordních 100 milionů

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 18. dubna 2024 národní výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2024 v tématech Životní prostředí a Opatření v oblasti klimatu. Součástí výzvy je také finanční příspěvek na přípravu a zpracování projektové dokumentace i podpora spolufinancování partnera projektu. Podpora z národní výzvy se během posledních let výrazně vyplácí. I díky ní došlo k navýšení počtu podaných žádostí do národní výzvy, a i do výzvy evropské.

„Nově zavádíme hned několik pozitivních změn,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a pokračuje: “Pro rok 2024 počítáme s navýšením finanční podpory z 90 na 100 milionů korun. Současně jsme zvýšili podporu pro hlavního příjemce i partnery a přidali jsme i pilíř podpory pro projekty schválené v evropské výzvě 2023 v podprogramu Přechod na čistou energii. Jsme rádi, že opět můžeme české zájemce o program LIFE výrazněji motivovat. Podpora z národní výzvy je jedním z opatření, které se během posledních let výrazně osvědčilo. Došlo k navýšení počtu podaných žádostí do národní výzvy a následně i do výzvy evropské.“

Národní výzva je určena žadatelům, kteří předkládají žádost o podporu do řádných výzev unijního programu LIFE vyhlašovaných Evropskou komisí v roce 2024 na financování standardních akčních projektů a koordinačních a podpůrných akcí a rovněž pro projekty schválené v evropské výzvě 2023 v rámci podprogramu Přechod na čistou energii.

Vyšší příspěvek na jeden projekt až 25 milionů korun

„Z celkové alokace 100 milionů korun je 82 milionů určeno na spolufinancování projektů, 3 miliony pak na přípravu projektové dokumentace a 15 milionů na spolufinancování partnera projektu,“ vysvětluje ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: “Na přípravu projektové dokumentace k projektu může být poskytnuta podpora až 40 000 korun, mimořádně až 80 000 korun. Když bude žádost schválena Evropskou komisí ve výzvě unijního programu LIFE, může žadatel získat dokonce zvýšenou podporu na přípravu projektové dokumentace k projektu do stropu až 200 000 korun.“

Po navýšení finančních prostředků z národních zdrojů může spolufinancování projektu činit oproti loňským 20 %, nově 25 % z konečných způsobilých výdajů projektu, a zároveň ne více než 25 milionů korun na jeden projekt. Stejně tak spolufinancování partnera projektu může nově činit místo 20 % maximálně 25 % z konečných způsobilých výdajů projektu připadajících na partnera a zároveň ne více než 2 miliony Kč na jednoho partnera.

Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů v evropské výzvě vyhlašované Evropskou komisí a předložením projektových návrhů splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE. O podporu na přípravu projektové dokumentace standardního akčního projektu nebo koordinační a podpůrné akce mohou žádat předkladatelé, kteří jsou v pozici hlavního žadatele.

O podporu na spolufinancování standardního akčního projektu nebo koordinační a podpůrné akce mohou žádat předkladatelé, kteří jsou v pozici hlavního žadatele nebo partnera projektu.

LIFE je program pro chytré hlavy„Již řadu let financuje program LIFE nápady českých podnikatelů i představitelů malých, středních i velkých firem. Zajímavý je také pro neziskové organizace, kraje, města, vysoké školy i vědecko-výzkumné instituce, jejichž snahou je aplikovat výsledky své práce ve výrobě,“ doplňuje ministr Hladík. „S národní podporou se v současnosti realizuje například projekt zaměřený na komplexní ekologickou obnovu degradovaných a zanikajících slanisek v moravské Panonii nebo projekt zaměřený na hospodaření s vodními zdroji v návštěvnických areálech zoologických zahrad.“ Unijní program LIFE prostřednictvím projektů plní své poslání, kterým je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je odolné vůči změně klimatu a zároveň přispět k zastavení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.

Dotazy k vyhlášené výzvě je možné zasílat v průběhu celé výzvy na e-mailovou life@mzp.cz.

Další informace o programu jsou dostupné na webu MŽP nebo programu LIFE.

 

Foto: Archiv programu LIFE

Veronika Krejčí & Tiskové oddělení MŽP

tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534

e-mail: tiskove@mzp.cz

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info