Švýcarská myslivecká statistika

Švýcaři jsou známí svou precizností, což je proslavilo např. ve výrobě hodinek. O tom, že tato vlastnost všeobecně prostupuje celou švýcarskou společností a zasahuje i do zájmové činnosti obyvatelstva svědčí přehled lovecké statistiky, který by nám mohl sloužit příkladem.

Způsob mysliveckého hospodaření ve Švýcarsku byl již v minulosti na stránkách mysliveckého tisku popsán. Lze tedy pouze připomenout, že zde existují dva lovecké systémy - revírní a patentní, které se liší způsobem umožňujícím lov zvěře. Kantonů využívajících revírní systém je 9, patentních 17.

Tak jako u nás, i ve Švýcarsku se každoročně zvěřejňují statistické údaje v oblasti myslivosti a lovu. Jsou dostupné v různých formách, přičemž jednou z nich je prezentace na Internetu, konkrétně na webových stránkách Spolkového úřadu pro životní prostředí, les a krajinu. Podívejme se podrobněji, co vše se ve Švýcarsku, v oblasti myslivosti sleduje.

Pozoruhodné je množství kategorií u jednotlivých druhů spárkaté zvěře, které uvádíme v tabulce č. 1. Tabulka č. 2 již obsahuje konkrétní údaje za rok 1998.

U zvěře drobné srstnaté i pernaté a rovněž u šelem se shromaždují podobné údaje, jako u nás (výše odstřelu, úhynu, celkové údaje).

Podrobně jsou v jednotlivých kantonech sledovány příčiny úhynu u jelení, kamzičí, srnčí, kozorožčí a černé zvěře, dále též u zajíců, lišek a jezevců. Podle příčiny je uhynulá zvěř rozdělována do 10 kategorií: 1) úhyn stářím, nemocí nebo v důsledku špatného zdravotního stavu, 2) sražením autem, 3) sražením vlakem, 4) úhyn dalšími nehodami, pod lavinou, pádem ze skály, 5) smrt v důsledku postřelení, 6) stržení psem, 7) stržení rysem, 8) otrava pesticidy nebo jinými látkami, 9) usmrcení zemědělskými stroji, 10) jiná příčina. Sleduje se rovněž sanitární odstřel. Všechny údaje se sumarizují.

Kromě zvěře však neujdou pozornosti statistiky ani sami lovci. Zde se eviduje počet myslivců - lovců velké a drobné zvěře a lovců - specialistů (v roce 1998 bylo celkem 31278 myslivců). V každém z kantonů je rovněž sledován a vyhodnocován počet mladých myslivců (696 čerstvých absolventů zkoušek, 1173 adeptů).

Stejně jako u nás je pozornost věnována problematice škod, které působí zvěř na lesních porostech a v polních kulturách. Bylo odhadnuto, že spárkatá zvěř (jelení, daňčí, sika, kamzičí, kozorožčí a mufloní) způsobila v roce 1998 v celém Švýcarsku škody za 361.110 švýcarských franků (1 sFr = 24 Kč, pozn. red.), a to převážně na polích. Černá zvěř má podle odhadu "na svědomí" škody za 1.096.480 sFr, rovněž zejména v polích. Ostatní druhy zvěře (svišť, zajíc, liška, jezevec, kuny, lovné ptactvo, dravci, chránění živočichové a jiné druhy) způsobily škody za celkem 1.670.199 sFr.

Finanční charakteristiky se vyčíslují i pro opatření k předcházení škodám. V lesních oblastech se sleduje množství peněz vydaných na oplocování, mechanickou a chemickou ochranu a další opatření. Tyto náklady dosáhly v roce 1998 pro oblast celého Švýcarska 1.317.776 sFr. V polních oblastech se evidují náklady na oplocování, oplocování elektrickými ohradníky, jiná opatření. Náklady pro rok 1998 činily 381.727 sFr (spolu s náklady na ochranu lesa 1.739.268 sFr).

Poměrně zanedbatelnými se jeví náklady na zajištění přikrmovacích zařízení pro zvěř. Těch je ve Švýcarsku v porovnání s ČR jen nepatrně (308 přikrmovacích zařízení pro černou zvěř, 75 pro ostatní druhy zvěře), a náklady na jejich provoz byly v roce 1998 48.585 sFr.

WWW.BUWAL.CH,

Bereich Wildtiere, Red.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info