SILVA REGINA 2000 - opožděné ohlédnutí

Počátkem dubna, přesněji ve dnech 2. - 6. 4., se na brněnském výstavišti konal 6. ročník mezinárodního lesnického veletrhu SILVA REGINA, tentokrát s dodatkem 2000. O jeho přípravě a programu jsme informovali v březnovém a dubnovém čísle Světa myslivosti. Bohužel se nám nepodařilo včas přinést zprávu o jeho průběhu, a proto se k němu na tomto místě, byť se zpožděním, ještě vracíme.

Veletrh se konal v nevelkém pavilónu L a na přilehlé venkovní ploše. Mezi vystavovateli měli zastoupení převážně lesnické firmy, z firem orientujících se na myslivce zde měli svůj stánek "domácí": Zbrojovka Brno a Silvajagd. Druhá ze jmenovaných firem zorganizovala spolu s Českomoravskou mysliveckou jednotou mající ve vnitřních prostorech pavilónu rovněž svou expozici bohatý doprovodný program s hudbou, módní přehlídkou, ukázkami sokolnictví atd.

V rámci doprovodného programu probíhaly každý den odborné přednášky. První den veletrhu byl dán prostor přednáškám s mysliveckým zaměřením, konkrétně na téma "Rajonizace chovů spárkaté zvěře na území ČR". Bylo předneseno pět příspěvků:

Historické rozšíření velkých druhů spárkaté zvěře (jelen evropský a sika, daněk skvrnitý, muflon) na území ČR (Ing. C. Rakušan). Autor se v příspěvku zabýval popisem vývoje geografického rozšíření a početních stavů výše uvedených druhů spárkaté zvěře na území ČR.

Projekt "Vymezení chovů spárkaté zvěře" z pohledu zpracovatele (Ing. F. Havránek, CSc.). Přednášející popsal metodiku použitou při zpracování projektu, získané výsledky a nastínil jejich praktické vyústění. V referátu byly rovněž zmíněny aktuální informace z poslední doby a popis pokračování projektu v příštích letech.

Rajonizace chovů spárkaté zvěře z pohledu LČR, s. p. (Ing. V. Krchov). Referující provedl rozbor projektu s ohledem na význam jeho výsledků pro lesní hospodářství, zejména pro problematiku řešení škod působených zvěří.

Rajonizace chovů spárkaté zvěře z aspektu mysliveckého hospodaření (Prof. Ing. J. Hromas, CSc.). Přednášející vyjmenoval zásady mysliveckého hospodaření s jednotlivými druhy spárkaté zvěře, kterých se projekt rajonizace týká, a zdůraznil nutnost ohledu na tyto zásady při plánování projektů podobného typu.

Aktuální stav v populaci jelena evropského v Jeseníkách (RNDr. Petr Koubek, CSc.). Autor za pomoci grafických a tabulkových přehledů charakterizoval současnou situaci v populaci jelena evropského v Jeseníkách vzniklou po intenzívním lovu probíhajícím od konce 80. let.

Redakce

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info