Příloha č. 3 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce MZe č. 83/1997 Sb. ve znění vyhlášky MZe č. 206/1999 Sb.

Zásilky s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, které podléhají podle § 8 odst. 1 zákona při dovozu, popřípadě průvozu, rostlinolékařské kontrole, a které musejí být podle § 8 odst. 2 zákona opatřeny rostlinnolékařským osvědčením

1. Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen a akvarijních rostlin, ale včetně

- semen cibule kuchyňské (Allium cepa L.)1), dubu (Quercus L.), fazolu (Phaseolus L.), kukuřice seté (Zea mays L.), maliníku a ostružiníku (Rubus L.), papriky (Capsicum L.), pažitky pravé (Allium schoenoprasum L.), póru setého (Allium porrum L.), rajčete jedlého (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.)2), slivoně (Prunus L.)3), slunečnice roční (Helianthus annuus L.), stolonotvorných a hlízotvorných druhů rodu Solanum L. a jejich kříženců a vojtěšky seté (Medicago sativa L.), původem ze všech zemí,

- semen křížatých sostlin Cruciferae), trav (Gramineae) a jetele (Trifolium L.), původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye, a

- semen pšenice (Triticum L.) a titicale (Triticosecale Wittmack), původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Mexika, Nepálu, Pákistánu a USA.

2. Části rostlin, s výjimkou jejich plodů a semen,

- datlovníku (Phoenix spp.), dubu (Quercus L.), Eustoma Salisb., gerbery (Gerbera Cass.), hvězdnice (Aster L.), hvozdíku (Dianthus L.), kaštanovníku (Castanea Mill.), kopretiny (Leucanthemum Mill.), listopadky (Dendrathema (DC( Des. Moul.), muškátu (Pelargonium L` Hérit ex Ait), růže (Rosa L.), kříženců starčeku (Senecio L. x hybridus), šateru (Gypsophila L.), topolu (Populus L.), vratiče (Tanacetum L.), vstavačovitých (Orchidaceae) aj ehličnanů (Coniferales), původem ze všech zemí,

- javoru cukrového (Acer saccharum Marsh.) původem ze Severní Ameriky a

- slivoně (Prunus L.) původem z neevropských zemí.

3. Plody

- citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle), Poncirus Raf. a jejich kříženců, avokáda (Persea Mill.), orůvky (Vaccinium L.), fíkovníku (Ficus L.), hrušně (Pyrus L.), jabloně (Malus Mill.), kdouloně (Cydonia Mill.), láhvovníku (Annona L.), mangovníku (Mangifera L.), mišpule (Mespilus L.), mučenky (Passiflora L.), Psidium L., rybízu (Ribes L.), slivoně (Prunus L.), Syzygium Gaertn. a tomelu (Diaspyros L.), původem z neevropských zemí a

- citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle), Poncirus Raf. a jejich kříženců, avokáda (Persea Mill.), fíkovníku (Ficus L.), hrušně (Pyrus L.), jabloně (Malus Mill.), mangovníku (Mangifera L.), mišpule (Mespilus L.) a slivoně (Prunus L.), původem z Albánie, Chorvatska, Kupru, Malty, Ruska, Slovinska, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny a Evropské unie.

4. Hlízy bramboru (Solanum tuberosum L.).

5. Samostatná kůraa jehličnanů (Coniferales), javoru cukrového (Acer saccharum Marsh.), kaštanovníku (Castanea Mill.), topolu (Populus L.) a dubu (Quercus L.), s výjimkou dobu korkového (Quercus suber L.).

6. Dřevo, které

a) pochází zcela nebo částečně z rostlin:

- borovice (Pinus L.), včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu (dále jen "dřevo hraněné"),

- jehličnanů (Coniferales) původem z neevropských zemí, včetně dřeva hraněného,

- kaštanovníku (Castanea Mill.),

- dubu (Quercus L.), javoru cukrového (Acer saccharum Marsh.) a kaštanovníku (Castanea Mill.), původem ze Severní Ameriky, včetně dřeva hraněného,

- platanu (Platanus L.), včetně dřeva hraněného,

- topolu (Populus L.) původem z Ameriky, a

b) je dováženo, popřípadě prováženo jako:

- palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi apod.),

- dřevěné štěpky nebo třísky,

- zbytky dřeva nebo dřevěný odpad, neaglomerovaný do tvaru špalků, briket, pelet apod.,

- surové dřevo včetně odkorněného, zbaveného dřevní běli nebo nahrubo opracovaného, pokud není natírané nebo mořené kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky,

- štípané tyče, dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané,

- dřevěné železniční a podobné pražce neimpregnované,

- dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm (zejména trámy, fošny, krajinky, prkna, latě),

- obalové dřevěné bedny, klece a bubny, původem z neevropských zemí,

- jednoduché palety a skříňové palety, s výjimkou palet, které splňují požadavky Kodexu mezinárodní železniční unie (UIC) č. 435-2 pro "evropské dřevěné výměnné palety prosté" a které jsou i odpovídajícím způsobem označené, jiné nakládací plošiny a nástavné rámy palet ze dřeva, původem z neevropských zemí,

- sudy z dubového (Quercus L.) dřeva, včetně dužin.

7. Zemina a pěstební substráty

a) zemina a pěstební substráty, mimo čistou rašelinu, tvořené zcela nebo částečně zeminou nebo organickou hmotou, jako jsou části rostlin, humus nebo kůra,

b) zemina a pěstební substráty ulpělé na rostlinách nebo s rostlinami spojené, tvařené úplně nebo částečně materiálem uvedeným v bodu a) nebo tvořené úplně nebo částečně rašelinou nebo jakoukoliv pevnou anorganickou hmotou, určenou k udržení viality rostlin, původem z Běloruska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Moldavie, Ruska, Turecka, Ukrajina a z neevropských zemí s výjimkou Egypta, Izraele, Kypru, Libye, Malty, Maroka a Tuniska.

8. Rostliny řepy (Beta vulgaris L.) určené jako krmivo nebo pro průmyslové zpracování.

9. Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.).

------------------------------------------------------------------

1) Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Komise Evropských společenství č. 77/93 EEC, české názvy rostlin z publikace Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha a z publikace Valíček, P. a kol. (1989): Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia Praha.

2) syn. Lycopersicon esculentum Mill.

3) rod slivoň (Prunus L.) v širším pojetí zahrnuje třešeň a višeň (Cerasus Duhamel), broskvoň (Persica Mill.), meruňku (Armeniaca Scop.), mandloň (Amygdalus L.), švestku (Prunus L., včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky) (Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, Academia Praha.)

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info