Přikrmujete spárkatou zvěř vitamíny a minerálními látkami

PŘIKRMUJETE SPÁRKATOU ZVĚŘ VITAMÍNY A MINERÁLNÍMI LÁTKAMI?

Obdobně jako u většiny druhů hospodářských zvířat lze i u zvěře velmi dobře pomocí krmných či doplňkových směsí optimalizovat její výživu o vitamíny a minerální látky. Nejvíce se tato problematika dotýká intenzivních chovů trofejové spárkaté zvěře (obory).

První praktickou možností podávání zmíněných látek je nákup kompletní krmné směsi určené speciálně pro zvěř. Takto připravená směs je již přímo z výroben vybavena zmíněnými komponenty, a to buď standardně, nebo bývá sestavena formou zvláštní receptury dle přání odběratele. Kompletní krmné směsi mají od jejich výrobců garantováno složení, odběratel má tak k dispozici úplný a přesný kvalitativní i kvantitativní přehled jednotlivých složek směsi (bílkoviny, sacharidy, tuky, sušina, vitamíny, minerální látky atd.). Takové krmivo je také většinou zpracováno do podoby výhodné k manipulaci a pro příjem zvěří (granule různé velikosti), chovatelům je dodáváno především ve velkých baleních. Značnou výhodou odběru kompletní směsi je právě znalost parametrů předkládaného krmiva, jeho výroba pod dohledem krmivářských odborníků a snadná dosažitelnost. Nevýhodou bývá vyšší cena přikrmování a někdy i nezbytnost zadání větších výrobních objemů. Přikrmování směsí tohoto typu je doporučováno zvláště chovům s dočasně či trvale nedostatečnou přirozenou úživností. Velmi dobře se tento způsob osvědčuje v oborách s černou zvěří, které jsou vybaveny zařízeními umožňujícími oddělený příjem krmiva selaty a mladou zvěří. V těchto podmínkách jsou podávány kompletní krmné směsi pro domácí prasata s určením pro období odstavu a časného výkrmu. Přikrmovaná selata velmi dobře odrůstají, vyšší vložené náklady na výživu zvěře jsou vráceny v podobě rychlejší produkce zvěřiny a vyspělé mladé zvěře, ze které lze výborně vybírat jedince vhodné pro další chov.

Druhou možností, jak zvěři předkládat potřebné vitamíny a minerální látky, je využití vitamínových, minerálních, nebo vitamino-minerálních doplňkových přípravků. Chovatel si nakoupí koncentrát (premix) zmíněných účinných látek a ten podle doporučení výrobce přidává k běžně předkládanému krmivu (obvykle k obilninám). Tento přístup lze praktikovat hlavně v chovech s dobrou či výbornou úživností prostředí. Přídavky zmíněných komponent se zde podávají převážně termínově omezeně (v čas potřeby) či pro optimalizaci výživy zvěře. Posledně zmíněný přístup vychází ze skutečnosti, že ani velmi úživné prostředí nemusí zvěři poskytnout vše nezbytné, nebo v nezbytném množství. Jak vypadá současná charakteristika vitamínových, minerálních a vitamino-minerálních premixů u nás? Dostupné jsou premixy komponentně úzkospektré i širokospektré.

Ohledně výběru typu přípravku, jsou z pohledu biologických účinků doporučitelné komponentně nejširší premixy, tj. vitamino-minerálního typu. To z toho důvodu, že účinky mnohých minerálních látek podávaných samostatně, nejsou v organismu dosažitelné bez současné přítomnosti vitamínů. Platí však také obrácený vztah, a to, že při podání pouze vitamínů musíme spoléhat na fakt, že minerální látky jsou v potravě zastoupeny v dostatečném množství. Ne vždy však ony spojené podmínky fungují, nebo např. z důvodu kvantitativních fungují jen částečně. Již hotové kombinace vitamínů a minerálních látek jsou však kvalitativně i kvantitativně vybalancovány a biologická účinnost kombinací je pro zvěř blízká optimu. Tento vitamino-minerální typ premixů je u nás k dispozici pro chovatele zvěře ve formě několika speciálních veterinárních přípravků.

Úzkospektré přípravky (pouze vitamíny nebo minerální látky) lze samozřejmě používat také. jejich zdrojem mohou být premixy původně určené blízkým druhům hospodářských zvířat. K premixům mají částečně blízko minerální lizy, které, byť jsou v mnoha oborních chovech podávány, nemohou v žádném případě premixy plnohodnotně nahradit. Vitamino-minerální premixy byly vyvinuty pouze pro přežvýkavou spárkatou zvěř všech u nás chovaných druhů (Tab. 1), mají až na jedinou výjimku charakter mnohadruhového určení (včetně srnčí zvěře). Výrobci nabízí premixy v podobě koncentrovaných práškovitých směsí, které je třeba před použitím do krmiva dobře zamíchat, nebo která lze volně nasypávat na ostatní podávaná krmiva. Všechny premixy mají shodné vybavení vitamíny rozpustnými v tucích (A, D, E) eventuálně jejich zdroji (karoten). Naopak různorodé je zastoupení makro- (vápník, fosfor, sodík, hořčík) a mikrominerálních látek (měď, zinek, kobalt, selen, mangan, jód, železo) (Tab. 2). Výjimečně jsou přítomny i další komponenty. Vitamino-minerální přípravky jsou určeny pro podávání v obdobích zvýšených biologických nároků zvěří, v málo úživných lokalitách jsou doporučovány i pro celoroční předkládání. Mezi období zvýšených nároků výrobci zahrnují období parožení, u samic dobu nejintenzivnějšího růstu plodů, období porodů, laktace, intenzivního růstu mladé zvěř apod. Zvýrazňovány jsou ale i efekty v podobě zvýšené životaschopnosti zvěře, obecně zlepšeného využití krmiv, podpory parožení a výsledné kvality trofejí parohaté zvěře i růstu a kvality toulců mufloní zvěře, přispívající k plnohodnotným projevům říje apod. Nabízené premixy se také výrazně liší v dalších praktických charakteristikách (Tab. 3). Tyto rozdíly jsou dány hlavně doporučenými denními dávkami (uváděny jsou většinou jako rozpětí) a z nich se odvíjejících cen podání, nezanedbatelné jsou také záležitosti velikosti balení přípravků i jejich záručních lhůt. I zde se praxe v některých oborách přeorientovala na využívání jiných, než speciálně pro zvěř sestavených, vitamino-minerálních přípravků. Uplatňuje se zvláště premix původně určený pro skot, který je také pro komplexnost přehledu do tabulek zařazen. Žádný z premixů nemá ochrannou lhůtu (období po ukončení podávání mnohých dalších léčivých přípravků, kdy nelze zvěřinu konzumně zpracovávat). Celá problematika předkládání vitamínů a minerálních látek je vzhledem k využívání shodných živočišných druhů plně platná i pro farmové chovy jelenovitých.

Doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info