Celostátní seminář "Biologie jelenovitých"

CELOSTÁTNÍ SEMINÁR "BIOLOLOGIE JELENOVITÝCH"

Asociace farmových chovu jelenovitých CR zorganizovala ve dnech 19. - 20. 4. t. r. celostátní seminár "Biologie jelenovitých". Do Hranic na Morave, kde se seminár konal, prijelo více než 100 zájemcu zabývajících se druhy jelenovitých chovanými na farmách, v oborách ci ve volnosti. Pod mottem setkání "Myslivost a farmy jelenovitých si nekonkurují, protože jsou zamereny na jiné cíle. Pouze biologie zvere, se kterou pracují, je stejná." byl realizován hlavní cíl semináre - predstavení nových odborných poznatku z biologie jelenovitých vcetne možností jejich praktické upotrebitelnosti v podmínkách svetových, ale i našich chovu.

Behem dvou dnu jednání bylo predneseno celkem 10 obsáhlých odborných referátu, byly predstaveny dokumentacní videozáznamy, uskutecnena byla exkurze do farmového chovu danku a zubru, v doprovodném programu se prezentovaly odborné firmy. Organizátori z prednesených referátu zpracují sborník. Strucná charakteristika jednotlivých referátu je uvedena níže.

VÝŽIVA JELENOVITÝCH

(H. Herrmann)

Biologické vlastnosti jelenovitých se promítají do jejich nároku na výživu. Ta má svá specifika urcená na jedné strane typem chovu (farmy, obory, volné chovy), vekem a stavem zvírat (brezost, parožení, rust mladých zvírat), biologickými požadavky ve vazbe na klimatické a sezónní podmínky, a na strane druhé dostupností jednotlivých krmiv a jejich kvantitou i kvalitou.

ZKUŠENOSTI S MEDIKACÍ V OBORNÍCH A FARMOVÝCH CHOVECH SPÁRKATÉ ZVERE

(B. Ševcík, J. Straková)

Referující shrnul zkušenosti s praktickým využíváním hlavne antiparazitárních léciv v chovech jelenovitých, pripomenul a charakterizoval aktivity firmy, jejímž je pracovníkem, upozornil na pozitiva i negativa práce s antiparazitárními lécivy predkládanými volne žijícím jelenovitým.

FAKTORY OVLIVNUJÍCÍ RUST A VÝVOJ PAROŽÍ MOŽNOSTI SELEKCE NA PAROŽÍ

(L. Bartoš)

V soucasnosti doposud prokázaný biologický potenciál parožení jelena evropského byl predstaven na základe zahranicních zkušeností autora referátu. Výsledkem presne organizované a prísne provádené šlechtitelské práce na farmách Nového Zélandu ci Velké Británie jsou (v porovnání s ostatními typy chovu) gigantické trofeje, rustové a hmotnostní parametry zvírat.

PROBLEMATIKA FARMOVÝCH CHOVU JELENOVITÝCH - VETERINÁRNÍ PREDPISY A WELFARE

(J. Dousek, V. Vecerek)

Chovy jelenovitých, a zvlášte pak jejich farmový typ, zaujímají v posledních letech významné místo ve veterinárne-medicínské legislative (jelenovití jako hospodárská zvírata, chovy jelenovitých z pohledu welfare a zákona na ochranu zvírat proti týrání, chovatelský rád jelenovitých, podmínky získávání produktu v chovech jelenovitých a využívání techto produktu). Referující shrnul celou problematiku legislativy v této oblasti chovu zvírat a zduraznil v poslední dobe nejvýznamnejší zmeny.

NEJCASTEJŠÍ ONEMOCNENÍ JELENOVITÝCH V ZAJETÍ

(V. Barnet)

Prehledový referát venovaný chorobám infekcním i neinfekcním s výskytem v tuzemsku i mimo náš stát. Byly podtrženy nekteré choroby limitující úspešnost farmového chovatelství jelenovitých (problematika nevhodné výživy, infekce velkými plicnivkami), zmíneny byly i choroby u nás donedávna neznámé (napr. nedostatek medi ve výžive jelenu), byly vzpomenuty i možnosti predcházení ci lécby jednotlivých chorob (duraz kladen na prevenci).

VÝSKYT MYCOBAKTERIUM BOVIS VE FARMOVÉM CHOVU JELENOVITÝCH

(D. Zaorálek)

Autor podrobne referoval o v podmínkách CR prozatím ojedinelém prípadu nákazy jelena evropského bovinní tuberkulózou, která patrí mezi choroby prenosné na cloveka. Rozebrány byly okolnosti prubehu nákazy, pred i ponákazová diagnostika zvírat v chovu, zpusoby rešení nákazové situace. Diskutovány byly možné zdroje nákazy (prozatím nedorešená otázka).

MYKOBAKTERIÁLNÍ INFEKCE JELENÍ ZVERE

(I. Pavlík)

Tuberkulóza a paratuberkulóza predstavují celosvetove v chovech jelenovitých (zvlášte farmových) vysoce aktuální problematiku s negativními dopady na produktivitu chovu, ale hlavne s rizikem ohrožení zdraví lidské populace (tuberkulóza). Nákazová situace v CR je prubežne a intenzivne monitorována, obe infekce jsou v posledních letech na našem území realitou. Rozebrány byly príciny tohoto stavu, popsána východiska, zduraznena prevence.

BIOLOGICKÁ HLEDISKA FARMOVÝCH CHOVU JELENOVITÝCH

(V. Parízek)

Referát byl predevším zameren na predstavení kvalitativních parametru masa pocházejícího z produkce dancích farem, bylo využito porovnání techto parametru se shodnými ukazateli ostatních, u nás bežne konzumovaných druhu masa. Zmíneny byly i kvantitativní aspekty produkce masa.

STATISTICKÉ HODNOCENÍ CHOVU TROFEJOVÉ ZVERE

(L. Bartoš)

Odborne matematické prístupy, na rozdíl od jiných bežne užívaných, jsou zárukou podstatne objektivnejšího hodnocení trofejové úrovne jednotlivých chovu zvere. Byly predstaveny metodické možnosti hodnocení, k jejich demonstraci bylo bohate využito príkladu.

ZÁKLADY ETOLOGIE S OHLEDEM NA CHOV JELENOVITÝCH

(L. Bartoš)

Byly predstaveny aktuální trendy studia jelenovitých (sociobiologie) a nove dosažené poznatky z oblasti nauky o jejich chování (ríje, péce o mládata, zvírata a jejich vztahy v tlupe). Cást výsledku autor referátu doložil videoprojekcí.

Jirí Lamka

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info