Pokud se dotace nezveřejní, odnesou to nedůvěrou i jejich poctiv

Slovo - 22.1.1998

Prezident Agrární komory Václav Hlavácek:

Pokud se dotace nezverejní, odnesou to neduverou i jejich poctiví príjemci

S predsedou Odborového svazu pracovníku zemedelství a výživy Bohumírem Dufkem jste uzavrel za agrární komoru urcitou dohodu. O co šlo?

"Jednali jsme o možnostech užší spolupráce. Predstavou odborového svazu je, aby komora v prípade neshody prevzala roli jakéhosi partnera pro smírcí jednání. Jde samozrejme o zemedelství, a s tím související pripomínkování zákonu, prosazování podpory, využívání informacních systému, uzavírání kolektivních smluv a tak dále."

Soukromí zemedelci, kterí jsou v poctu trí zastoupeni v 23clenném predstavenstvu Agrární komory, chteli tento orgán opustit. Jaký je stav k dnešku?

"Vcera probehlo druhé jednání s predstavitelem Sdružení soukromých zemedelcu, s panem Stehlíkem. Shodli jsme se na tom, že soukromí zemedelci na posledním snemu sami sobe ubrali na zastoupení v predstavenstvu komory, nebot se pred vlastním aktem volby vzdali mandátu. Jsou tem dnes ve stejném pocetním zastoupení jako potravinári. Mají viceprezidenta Netíka a další dva. Dohodli jsme se na tom, že z komory jako celek nevystupují. K jednání jsme tentokrát prizvali i Jana Fencla, predsedu Svazu zemedelských družstev a spolecností, který vyjádril snahu o konsenzus mezi jednotlivými sdruženími a svazy zemedelcu. Zemedelci by meli držet pri sobe a ne umele vytváret hroty, o to nám nyní jde spolecne."

A pokud jde o potravináre?

"V prubehu privatizace nedošlo k proklamovanému propojení zemedelství s potravinárstvím a od toho se odvíjejí problémy, které se promítají v neshodách, a to predevším v názoru na farmárské ceny. Zástupci potravináru predložili návrh na nové usporádání komory, který je zarazen do programu na 30. ledna, a predstavenstvo se k nemu vyjádrí. Mohu ale ríci, že celková situace, co se týká vztahu Potravinárského sdružení a jeho místa v komore, se stabilizovala. Dokladem toho je skutecnost, že Potravinárské sdružení se rozširuje a další subjekty projevují zájem o vstup do nej. Jeho novým reditelem je Václav Kuklík, dlouholetý pracovník v zemedelské komisi EU, a ten je i urcitou zárukou funkcnosti úradu a pružného prenosu potrebných informací."

Co ríkáte tomu, že zákon o pude se stal urcitým jazýckem na vahách, zda soucasná vláda vydrží, ci ne?

"Muj osobní názor je opacný, než jak jej definuje ministr Josef Lux. Je to neštastný zpusob."

Co máte presne na mysli?

"Pan ministr Lux rekl, že zákon o pude není nejobjektivnejší a jsou v nem urcité pasáže, které by mely vypadat jinak. At tento zákon zní jakkoliv, je to natolik citlivá záležitost, že by se nemela zneužít, jako tomu v prípade zemedelcu bylo nekolikrát. Byli zneužiti pro rešení rady politických problému, jak tomu bylo pri socializaci, kdy se jim puda nejdrív rozdala a potom sebrala."

Co ríkáte výmene disket o dotacích do zemedelství mezi ministry Luxem a Mlynárem bez nejduležitejších údaju, mimo jiné financních cástek? Jste vy pro zpruhlednení dotací?

"Není duvodu, proc by dotace nemely být pruhledné a proc by nemely být adresné a proc by nemela být zajištena verejná kontrola. Pokud podnikatel podniká poctivým zpusobem, není v této republice asi nikoho, kdo by mu bránil a komu by to delalo problémy. Pokud se to neudelá, je to prinejmenším nefér a vyvolává to podezrení, pricemž to odnesou nevinní. Poctiví podnikatelé potom budou zahrnuti do skupiny podezrelých, kterí dotace získali za treba zvláštních okolností."

V tomto týdnu jste se zúcastnil jednání ovocnáru. Co ríkáte tomu, že jablko se v podstate stalo jablkem sváru mezi ministerstvy zemedelství a hospodárství a jakýmsi symbolem špatné ochranárské politiky našeho státu?

"Predstavitelé ovocnárské unie ocenili, že vláda konecne našla odvahu rešit tento problém. Chybou je ta skutecnost, že vláda vytrhla z ochrany vnitrního trhu pouze jablka. tuto vec je treba rešit komplexne a neponechat pohár pretéct. Meli bychom predcházet takovýmto problémum. Je pro mne neprijatelné, aby se tak závažný problém, jakým je ochrana vnitrního trhu, dostal do polohy jablek, ovoce a potravin. Došlo k urcitému zesmešnení práce potravináru i zemedelcu."

Eugenie Línková

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info