BRAMBORY prosinec 1998 - zpráva MZe ČR 2. část (zkráceno)

Situacní a výhledová zpráva

BRAMBORY

(2. cást)

prosinec 1998

Vydává Ministerstvo zemedelství Ceské republiky

Odbor marketingu a komodit MZe CR

____________________________________________________________________

Odpovedný odborný redaktor

Ing. Petr Hrdý MZe CR

Ing. Jan Adamec MZe CR

OBSAH

Rané brambory

Pozdní konzumní brambory

Prumyslové brambory

Sadbové brambory

Bramborový škrob

Výrobky z brambor

RANÉ BRAMBORY

V marketingovém roce 1998/99 se ocekává mírný rust produkce raných brambor oproti marketingovému roku 1997/98 v dusledku mírného rustu prumerných hektarových výnosu. Celková produkce raných brambor by mela podle odhadu CSÚ dosáhnout úrovne 273,9 tis. t.

Napetí na domácím trhu brambor v jarních mesících roku 1998 zpusobilo výrazný rust spotrebitelských cen konzumních brambor a odrazilo se i v rustu cen zemedelských výrobcu. Vznikala situace výhodná pro dovoz raných brambor ze zahranicí a také pro uplatnení produkce domácích výrobcu. Dovozy raných brambor se realizovaly ve zvýšené míre predevším v dubnu a kvetnu. Již v první polovine cervna se v dusledku príznivého vývoje pocasí na trhu uplatnila nabídka domácí produkce a bylo také dosaženo i príznivejších cen zemedelských výrobcu než v minulém roce. Tempo dovozu raných brambor ze zahranicí, realizované predevším ze zemí EU, v cervnu výrazne polevilo predevším v dusledku rostoucí nabídky domácích výrobcu v Ceské republice a rychlého poklesu cen na domácím trhu. Situaci ovlivnovala také zvýšená poptávka po raných bramborách na vnitrním trhu EU z duvodu zpoždení jarních prací v nekterých zemích.

Vývoj ploch, výnosu a produkce raných brambor vcetne sadby

Marketingový Skliznové plochy Skliznové plochy Produkce celkem

rok ha t/ha t

1990/91 11 659 12,90 150 439

1991/92 12 527 14,06 176 148

1992/93 14 438 14,39 207 703

1993/94 16 442 16,22 266 678

1994/95 17 407 14,03 244 301

1995/96 17 936 14,70 263 580

1996/97 20 483 15,88 325 231

1997/98 18 502 14,66 271 166

1)1998/99 18 493 14,81 273 931

2)1999/2000 17 500 15,00 260 000

Poznámka: 1) odhad CSÚ

2) predikce MZe CR

Pramen: CSÚ

Dovoz a vývoz raných brambor

V roce 1998 bylo dovezeno celkem 6931,2 t raných brambor, což je 32,0 % méne než v predcházejícím roce. Tempo dovozu vzrostlo ve druhé polovine dubna a pokracovalo predevším v kvetnu, v cervnu naopak oproti minulým rokum tempo dovozu pokleslo v souvislosti s brzkým zapocetím sklizne a rustem domácí nabídky.

Rané brambory k nám byly v roce 1998 dováženy predevším z Itálie 3 319 t, Španelska 1 872 t, Recka 747 t a Francie 519 t.

Prumerná dovozní hodnota raných brambor dovážených do CR v roce 1998 cinila 10,80 Kc/kg. V breznu a dubnu se pohybovala na úrovni 13 Kc/kg, v kvetnu klesla na 11,50 Kc/kg a v cervnu cinila zhruba 8 Kc/kg.

Vývoz raných brambor byl v roce 1998 minimální.

Dovoz raných brambor do Ceské republiky

Kalendární rok/množství v t 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98

Brambory rané 1. 1. - 15. 5. 2 934,9 1 375,9 3 368,8 5 212,6 1 489,7 2 827,5

Brambory rané 16. 5. - 30. 6. 4 934,3 1 646,6 12 863,9 16 279,7 8 699,4 4 103,7

Brambory pozdní od 1.7.-31.8.1) 2 040,9 1 043,0 278,2 380,7 48,8 0,0

Poznámka: 1) dovoz pozdních konzumních brambor v období od 1. 7. - 31. 8. zasahuje do období domácí sklizne raných brambor v CR.

Pramen: Celní statistika

Vývoz raných brambor z Ceské republiky

Kalendární rok/množství v t 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98

Brambory rané 1. 1. - 15. 5. 496,7 171,1 39,2 25,0 134,7 2,0

Brambory rané 16. 5. - 30. 6. 406,9 294,4 37,3 41,5 11,8 12,4

Brambory pozdní od 1.7.-31.8.1) 1 624,5 98,5 668,6 314,7 0,0 0,0

Poznámka: 1).vývoz pozdních konzumních brambor v období od 1. 7. - 31. 8. zasahuje do období domácí sklizne raných brambor v CR.

Pramen: Celní statistika

Cenový vývoj produkce raných brambor

Prumerné mesícní ceny zemedelských výrobcu raných brambor v Kc/t

Rok Cerven Cervenec Srpen Prumerná cena

1991 12 915 6 712 3 677 5 224

1992 6 853 4 777 3 461 5 086

1993 7 247 4 876 3 463 5 361

1994 5 829 4 789 5 236 5 550

1995 11 094 7 625 5 681 9 031

1996 8 214 6 338 4 508 7 008

1997 8 652 5 847 4 617 7 058

1998 8 969 6 317 4 634 7 390

Poznámka: Údaj Prumerná cena je hodnota vypoctená na základe váženého prumeru cen v uvedených mesících z CSÚ

Pramen: CSÚ

Prumerná cena zemedelských výrobcu raných brambor v roce 1998 cinila 7 390 Kc/t. Ve srovnání s rokem 1997 se zvýšila o 4,7 %.

Prumerné mesícní spotrebitelské ceny raných brambor v Kc/kg

Rok Mesíc

Cerven Cervenec Srpen

1993 14,74 8,26 5,52

1994 15,48 7,63 8,59

1995 24,29 12,59 8,84

1996 15,59 12,02 8,47

1997 18,29 11,67 9,06

1998 19,55 10,68 8,08

Pramen: CSÚ

Výhled pestování raných brambor

V CR nabídka raných brambor dlouhodobe prekracuje úroven spotreby, která se odhaduje asi na 160 -170 tis. t vcetne brambor zpracovaných na výrobky. V roce 1998 podle odhadu CSÚ produkce raných brambor opet mírne vzrostla. Nadprodukce raných brambor zpusobuje v posledních letech problémy s odbytem, ovlivnuje rychlý pokles cen v letních mesících a zpusobuje také problémy s odbytem pozdních konzumních brambor na podzim. V roce 1998 však na druhé strane vznikla na trhu príznivá situace pro odbyt raných brambor vyvolaná napetím na strane nabídky pozdních konzumních brambor a rustem cen v jarních mesících. V dalším období bude pro stabilitu odvetví duležité prizpusobení výše produkce spotrebe, rust intenzity výroby a kvality produkce raných brambor.

POZDNÍ KONZUMNÍ BRAMBORY

V marketingovém roce 1998/99 se ocekává mírný rust produkce pozdních konzumních brambor v dusledku rustu výnosu. Celková produkce by mela podle odhadu CSÚ dosáhnout úrovne 1 157 tis. t, tj. nárust oproti marketingovému roku 1997/98 o 13,5 %. Úroven produkce brambor v roce 1998 príznive ovlivnilo chladné a vlhké pocasí predevším v cervenci a na pocátku srpna. V dusledku deštivého pocasí vznikal však také silný tlak houbových chorob a problémy s aplikací fungicidu.

V jarních mesících vznikalo na trhu konzumních brambor napetí a výrazne rostly predevším spotrebitelské ceny konzumních brambor. V polovine dubna byl uvolnen dovoz brambor z EU. Objem dovozu se držel na vysoké úrovni predevším v dubnu a kvetnu a také v cervnu. V dalších mesících již bylo dovezeno jen omezené množství brambor. Objem dovozu výrazne ovlivnily vysoké ceny v CR vzniklé v jarních mesících, zatímco byly v nekterých státech EU ceny ve stejném období nižší. V letních a podzimních mesících ceny na trhu v CR klesaly z duvodu rostoucí nabídky domácích producentu.

Vývoj ploch, výnosu a sklizní pozdních konzumních brambor vcetne sadby

Marketingový Skliznové Prumerný Produkce

rok plochy v ha výnos v t/ha celkem v t

1990/91 83 586 16,56 1 384 187

1991/92 91 877 18,50 1 699 322

1992/93 88 321 18,16 1 603 624

1993/94 80 873 24,39 1 972 381

1994/95 54 060 16,56 895 174

1995/96 55 099 17,70 975 105

1996/97 60 194 22,48 1 353 179

1997/98 49 206 20,72 1 019 752

1)1998/99 49 562 23,35 1 157 458

2)1999/2000 50 400 23,30 1 175 000

Poznámka: 1) odhad CSÚ

2) predikce MZe CR

Pramen: CSÚ

Porovnání osázených ploch pozdních konzumních brambor v letech 1997 - 98 podle jednotlivých kraju Ceské republiky v ha

Kraj 1997 1998 Rozdíl Index v %

Praha 597 588 -9 98,5

Stredoceský 7 602 7 611 9 100,1

Jihoceský 10 038 9 662 -376 96,3

Západoceský 3 046 2 967 -79 97,4

Severoceský 2 375 2 403 28 101,2

Východoceský 8 191 8 624 433 105,3

Jihomoravský 11 086 11 498 412 103,7

Severomoravský 6 381 6 208 -173 97,3

Celkem CR 49 316 49 561 245 100,5

Pramen: CSÚ

Dovoz a vývoz pozdních konzumních brambor

V období od zacátku roku 1998 do 15. listopadu bylo dovezeno 25 510 tis. t pozdních konzumních brambor. Úroven dovozu v roce 1998 tedy výrazne prevyšuje úroven roku 1997, kdy byl dovoz brambor do CR ovlivnen fytosanitárními pravidly. Po 16. 4. 1998, kdy byl registrován prípravek k ošetrení proti klícivosti NEO-STOP tempo dovozu výrazne vzrostlo v situaci kdy cena konzumních brambor na domácím trhu byla vyšší než v nekterých zemích EU. Nejvetší objemy dovozu byly zaznamenány v dubnu a kvetnu. 20. 5. 1998 byla naplnena kvóta 15 000 t na dovoz brambor ze zemí EU s preferencní sazbou cla 6 %. Tempo dovozu v cervnu se pak zmenšilo a od cervence do soucasnosti bylo dovezeno pouze omezené množství brambor. Vývoz pozdních konzumních brambor do zemí EU není dosud z fytosanitárních duvodu povolen.

Dovoz a vývoz pozdních konzumních brambor za marketingové roky 1993/94 - 1998/99

Marketingový rok 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99*

Dovoz 2 180,3 54 654,8 62 853,8 776,0 24 516,2 42,0

Vývoz 47 855,0 2 770,7 9 616,8 1 547,4 1 198,3 712,2

Poznámka: * do 15. 11. 1998

Pramen: Celní statistika

Dovoz pozdních konzumních brambor do Ceské republiky

za kalendární roky 1993 - 1998 v t

Kalendární rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998*

1. 1. - 31. 8. 18 967,3 1 540,6 51 900,9 53 741,2 163,6 24 467,9

1. 9. - 31. 12. 639,7 2 753,9 9 112,6 612,4 48,3 42,0

Celkem 19 607,0 4 294,5 61 013,5 54 353,6 211,9 24 509,9

z toho od 1. 7. - 31. 8. 2 040,9 1 043,0 278,2 380,7 48,8 38,0

Poznámka: Dovoz pozdních konzumních brambor v období od 1. 7. - 31. 8. zasahuje do období domácí sklizne raných brambor v CR.

* do 15. 11. 1998

Pramen: Celní statistika

Pozdní konzumní brambory byly od pocátku roku do 15. 11. do CR dováženy predevším z Belgie 12 162 t, Nizozemí 7 476 t a Nemecka 3 867 t.

Prumerná dovozní hodnota cinila za období leden - listopad roku 1998 4 Kc/kg.

Vývoz pozdních konzumních brambor z Ceské republiky za kalendární rok 1993 - 1998 v t

Kalendární rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998*

1. 1. - 31. 8. 11 618,7 35 526,7 1 207,0 3 939,9 652,4 630,9

1. 9. - 31. 12. 12 328,3 1 563,7 5 676,9 895,0 567,4 712,2

Celkem 23 947,0 37 090,4 6 883,9 4 834,9 1 219,8 1 343,1

z toho od 1. 7. - 31. 8. 1 624,5 98,5 668,6 314,7 0,0 0,0

Poznámka: Vývoz pozdních konzumních brambor v období od 1. 7. - 31. 8. zasahuje do období domácí sklizne raných brambor v CR.

* do 15. 11. 1998

Pramen: Celní statistika

Vývozy pozdních konzumních brambor, které i ve sledovaném období roku 1998 zustávaly na celkove nízké úrovni, se realizovaly predevším do východoevropských zemí, nejvíce pak na Slovensko.

Prumerná vývozní hodnota cinila ve sledovaném období roku 1998 4,50 Kc/kg.

Cenový vývoj produkce pozdních konzumních brambor

Prumerné ceny zemedelských výrobcu u pozdních konzumních brambor

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

I - X.

(Kcs/t) Kc/t 3 629 3 502 3 226 2 650 4 241 7 982 5 243 2 548 4 059

Poznámka: hodnota za rok 1997 jako prumer mesícních cen

Pramen: CSÚ

Vývoj spotrebitelských cen u konzumních brambor v Ceské republice v Kc/kg

Marketingový rok 1992/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99

Mesíc

Zárí 4,89 4,58 9,48 9,05 6,86 7,49 7,41

Ríjen 4,62 3,97 9,20 9,14 5,94 6,86 6,80

Listopad 4,65 3,59 9,06 9,25 5,44 6,83 1)6,70

Prosinec 4,82 3,54 9,23 9,70 5,38 7,05

Leden 5,26 3,60 10,94 10,39 5,71 7,66

Únor 5,49 3,65 15,42 10,89 5,86 8,42

Brezen 5,55 3,61 15,30 10,87 5,73 10,02

Duben 5,60 3,58 16,12 10,97 5,69 13,18

Kveten 5,39 3,58 17,91 14,56 6,36 12,31

Cerven 14,74 15,48 24,29 15,59 18,29 19,55

Cervenec 8,26 7,63 12,59 12,02 11,67 10,68

Srpen 5,52 8,59 9,20 8,47 9,06 8,08

Poznámka: V mesících cervnu, cervenci a srpnu jde o cenu raných brambor na ceském trhu

1) predikce MZe CR

Pramen: CSÚ

Výhled pestování pozdních konzumních brambor

V marketingovém roce 1998/99 se ocekává mírný rust produkce pozdních konzumních brambor. Z duvodu zvýšené nabídky konzumních brambor v soucasné dobe ceny klesají mírne pod úroven stejného období minulého roku, ale jsou stále výrazne vyšší než v marketingovém roce 1996/97. Nabídka domácích producentu by mela být dostacující pro zabezpecení poptávky na trhu v CR. Pro zvýšení konkurenceschopnosti bude nutno zvyšovat intenzitu výroby, rust kvality dle požadavku spotrebitele. Pro budoucnost bude také duležitá koncentrace nabídky a smluvního zajištení odbytu.

PRUMYSLOVÉ BRAMBORY

Vývoj ploch, výnosu a produkce prumyslových brambor k výrobe škrobu

V marketingovém roce 1998/99 došlo k dalšímu snížení osázených ploch prumyslových brambor o 886 ha, tj. o 8.0 %. Výrazný pokles ploch prumyslových brambor by mel být podle odhadu CSÚ v roce 1998 cástecne kompenzován rustem prumerných hektarových výnosu, který byl ovlivnen príznivým vývojem pocasí a také rostoucí specializací producentu. Produkce prumyslových brambor se tedy odhaduje ve výši 107 tis. t, což je oproti marketingovému roku 1997/98 pokles jen o 3,2 %.

Prumyslové brambory vcetne sadby

Marketingový Skliznové Prumerný Celková

rok plochy v ha výnos v t/ha produkce v t

1990/91 14 054 15,70 220 649

1991/92 8 891 18,86 167 750

1992/93 7 771 20,32 157 906

1993/94 5 500 28,50 156 750

1994/95 5 205 17,59 91 560

1995/96 4 834 18,91 91 434

1996/97 5 034 24,21 121 862

1997/98 4 917 22,52 110 745

1)1998/99 4 032 26,57 107 154

2)1999/2000 4 100 27,50 113 000

Poznámka: 1) odhad CSÚ

2) predikce MZe CR

Pramen: CSÚ

Dovoz a vývoz prumyslových brambor

Zahranicní obchod s prumyslovými bramborami je dlouhodobe na zanedbatelné úrovni. V roce 1998 bylo podle údaju celní statistiky dovezeno do Ceské republiky 45 t prumyslových brambor. Vývoz nebyl v tomto období zaznamenán žádný.

Cenový vývoj produkce prumyslových brambor

Prehled prumerných mesícních cen zemedelských výrobcu prumyslových brambor v Kc/t

Marketingový rok1992/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99

Mesíc

Zárí 1 405 1 363 4 500 2 990 2 050 1 983 2 084

Ríjen 1 406 1 222 1 677 2 097 1 801 1 828 1 809

Listopad 1 385 1 166 1 594 1 850 1 842 1 768

Prosinec 1 441 1 019 1 263 1 679 1 737 1 798

Leden 1 330 1 035 1 067 1 731 1 554 1 128

Únor 1 000 757 1 652 2 015 1 395 2 175

Brezen 769 721 1 087 1 941 * *

Duben 976 506 1 159 1 743 * *

Kveten 676 681 1 383 1 833 * *

Cerven 582 583 1 300 650 * *

Poznámka: * pramen ceny zemedelských výrobcu prumyslových brambor v takto oznacených mesících neuvádí

Pramen: CSÚ

Podle údaju Ceského škrobárenského svazu (CŠS) by v marketingovém roce 1998/99 melo dojít k mírnému nárustu cen zemedelských výrobcu brambor pro výrobu škrobu oproti minulému roku.

Na základe informací CŠS se ocekává produkce 4 000 hl lihu vyrobeného z brambor, na jehož výrobu bude zpracováno 5 000 t prumyslových brambor. Na výrobu lihu z brambor se vzhledem k cenovým relacím používají predevším odpadní brambory a zbytky od zpracovatelu.

Výhled pestování prumyslových brambor

Po poklesu ploch v roce 1998 bude další rozvoj pestování prumyslových brambor záviset na možnostech odbytu ve škrobárenském prumyslu a tedy na stabilizaci tohoto odvetví. Pro zvyšování rentability pestování prumyslových brambor bude také duležitý rust intenzity výroby.

SADBOVÉ BRAMBORY

Pestování sadbových brambor v CR

Plochy sadbových brambor v roce 1997 poklesly na úroven 6 542 ha. V roce 1998 se však ocekává další pokles množitelských ploch až na úroven 5 291 ha.

Pokles množitelských ploch, nízká úroven obmeny sadby a používání necertifikované sadby jsou nepríznivé pro potrebný rust intenzity výroby a zvyšování konkurenceschopnosti domácích producentu.

V roce 1998 byl v souvislosti s poklesem výroby domácí sadby zaznamenán nárust dovozu sadby ze zahranicí. Ani tato úroven dovozu ovšem není v souvislostis výrazným poklesem množitelských ploch v CR dostatecná vzhledem k potrebám odvetví. V marketingovém roce 1998/99 se ocekává nárust cen sadby dovážené ze zemí EU.

Množitelské plochy brambor v Ceské republice

Marketingový Osázená plocha Z toho množení

rok brambor celkem 1) plocha % z celkových

ha ha ploch brambor

1990/91 109 664 20 797 19,0

1991/92 113 858 18 742 16,5

1992/93 110 726 18 138 16,4

1993/94 104 931 11 159 10,6

1994/95 81 718 6 559 8,1

1995/96 83 369 7 847 9,4

1996/97 86 548 8 000 9,2

1997/98 72 625 6 542 9,0

1998/99* 72 087 5 291 7,3

Poznámka 1) Plochy sadby brambor jsou již zapocteny v celkových plochách uvádených CSÚ

Pramen: ÚKZÚZ a VÚB, CSÚ

Dovoz a vývoz sadby brambor

Dovoz a vývoz sadbových brambor

za marketingové roky 1993/94 - 1998/99

Marketingový rok 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99*

Dovoz 3 973,0 14 673,6 10 466,4 1 484,9 7 653,4 239,5

Vývoz 858,3 2 112,4 4 312,5 979,3 747,8 0,0

Poznámka: * do 15. 11. 1998

Pramen: Celní statistika

Dovoz sadbových brambor do Ceské republiky za kalendární roky 1993 - 1998 v t

Kalendární rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998*

1. 1. - 31. 8. 3 025,6 2 222,2 9 001,6 5 971,1 1 112,6 7 486,4

1. 9. - 31. 12. 1 750,8 5 672,0 4 495,3 372,3 167,0 239,5

Celkem 4 776,4 7 894,2 13 496,9 6 343,4 1 279,6 7 725,9

Poznámka: * do 15. 11. 1998

Pramen: Celní statistika

Sadbové brambory jsou v roce 1998 dováženy predevším z Nizozemí 4 534 t a z Nemecka 3 269 t.

Vývoz sadbových brambor z Ceské republiky

za kalendární roky 1993 - 1998 v t

Kalendární rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998*

1. 1. - 31. 8. 1 362,7 772,1 1 993,6 4 119,0 959,3 668,2

1. 9. - 31. 12. 86,2 118,8 193,5 20,0 79,6 0,0

Celkem 1 448,9 890,9 2 187,1 4 139,0 1 038,9 668,2

Poznámka: * do 15. 11. 1998

Pramen: Celní statistika

V roce 1998 došlo k dalšímu poklesu vývozu sadbových brambor z CR. Vývozy se realizovaly predevším na Slovensko.

BRAMBOROVÝ ŠKROB

Výroba bramborového škrobu v marketingovém roce 1998/99

V marketingovém roce 1998/99 se ocekává mírný pokles produkce bramborového škrobu na úroven 18,0 tis. t, tj. pokles oproti marketingovému roku 1997/98, kdy bylo vyrobeno 19,5 tis. t.

Výroba bramborového škrobu je v soucasnosti soustredena ve trech škrobárenských spolecnostech. Vzhledem k zajištení dodávek dlouhodobými smlouvami mají domácí producenti k dispozici dostatek kvalitní suroviny s predpokládanou prumernou škrobnatostí 18,2 %.

16. 2. 1998 rada SFTR odsouhlasila podporu vývozu bramborového škrobu a výrobku z nej vyrobených z brambor ze sklizne roku 1997 v hodnote 8 000 t. Na export tohoto množství škrobu byla poskytnuta subvence 5 500 Kc/t. V roce 1998 bylo do 15. 11. vyvezeno celkem 5 494 t bramborového škrobu. Problémem nadále zustává vysoká úroven subvencovaných dovozu modifikovaných bramborových škrobu ze zemí EU (pri nízké celní ochrane), které také vytlacují domácí producenty z trhu v CR.

Dovoz a vývoz nativního bramborového škrobu

Dovoz nativního bramborového škrobu do Ceské republiky

Kalendární rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Množství v tunách 6 006 0,04 107,1 881,6 3 710,5 168,5 186,9 138,3

Pramen: Celní statistika

Vývoz nativního bramborového škrobu z Ceské republiky

Kalendární rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Množství v tunách 5 819,3 161,2 1 252,7 13 588,9 1 218,3 2 221,8 6 548,0 5 493,6

Pramen: Celní statistika

Bilance bramborového škrobu v Ceské republice

Bilance výroby a spotreby bramborového škrobu v marketingovém roku 1991/92 - 1998/99 v tis. t

Marketingový rok

Ukazatel 1991/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/991)

Pocátecní zásoba 5,8 2,5 6,0 2,5 0,1 0,3 8,1 8,8

Výroba škrobu 21,5 25,1 26,8 7,0 14,0 27,0 19,5 18,0

Dovoz 6,0 0,1 0,2 4,4 0,2 0,2 0,1 0,1

Celková nabídka 33,3 27,7 33,0 13,9 14,3 27,5 27,7 26,9

Domácí spotreba 25,0 21,5 16,5 12,9 11,8 14,0 12,3 12,7

Vývoz 5,8 0,2 14,0 0,9 2,2 5,4 6,6 6,5

Celková poptávka 30,8 21,7 30,5 13,8 14,0 19,4 18,9 19,2

Konecná zásoba 2,5 6,0 2,5 0,1 0,3 8,1 8,8 7,7

Poznámka: 1) kvalifikovaný odhad Ceského škrobárenského svazu a MZe

Pramen: CSÚ, MZe CR, Ceský škrobárenský svaz

Cenový vývoj produkce bramborového škrobu

Mesícní vývoj cen prumyslových výrobcu bramborového škrobu v Kc/t

Mesíc

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1996 21250 21250 21250 21250 21250 21250 21250 21250 21250 21250 21250 21250

1997 21250 21250 20833 20500 20167 20167 19767 19767 19767 19767 19600 19533

1998 19367 19167 19167 19167 19167 19167 19500 19500 19667

Pramen: CSÚ

Mesícní vývoj spotrebitelských cen bramborového škrobu v Kc/kg

Mesíc

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1996 43,20 43,54 43,82 43,83 44,40 44,58 44,78 45,18 46,02 46,45 47,10 47,28

1997 47,94 48,01 48,53 49,18 49,78 49,66 50,64 50,81 51,40 51,92 52,09 52,00

1998 52,45 54,44 55,08 55,06 55,24 55,00 55,60 55,20 55,35

Pramen: CSÚ

Zpracování nativního škrobu v CR v t

Výrobek 1997 1998

Modifikované škroby 7 953 11 140

z toho z bramborového škrobu 5 514 8 250

Sirup 5 050 5 480

z toho z bramborového škrobu 285 0

Ostatní 9 900 1 340

z toho z bramborového škrobu 1 900 700

Celkem: 22 903 17 960

z toho z bramborového škrobu 7 699 8 950

Pramen: Ceský škrobárenský svaz

VÝROBKY Z BRAMBOR

Zpracování konzumních brambor na výrobky z brambor

Výrobky z brambor vyrobené príslušnou technologií jsou urceny k lidské výžive bud prímo nebo po odpovídající kuchynské úprave. Dovoz výrobku z brambor nadále vysoce prevyšuje vývoz výrobku z brambor z CR. V roce 1998 bylo od ledna do ríjna dovezeno 23 324 t výrobku, což predstavuje 40 970 t cerstvých brambor. Vyvezeno bylo ve stejném období 2391 t výrobku což je po prepoctu 8258 t brambor.

Dovoz výrobku z brambor v tunách

Název výrobku Položka celního 1996 1997 1998

sazebníku I. - X.

Brambory i varené, zmrazené 0710 10 00 883,4 312,2 213,4

Mouka, krupice a prášek z brambor 1105 10 00 238,3 157,4 48,0

Vlocky, granule a pelety z brambor 1105 20 00 1 074,7 1 380,7 1 680,7

Brambory varené jinak neupravené, zmrazené 2004 10 10 11 642,4 8 410,7 6 976,6

Brambory ve forme mouky, krupice, vlocek,

zmrazené 2004 10 91 11,8 14,8 8,7

Brambory konzervované ne v octe zmrazené 2004 10 99 8 644,7 16 710,8 12 693,8

Brambory ve forme mouky, šrotu nebo vlocek 2005 20 10 132,6 105,7 281,6

Brambory tence krájené, smažené nebo pecené,

též solené nebo ochucené, v hermetických

obalech, vhodné pro okamžitou spotrebu 2005 20 20 1 165,1 1 195,6 819,5

Bramborové výrobky - ostatní 2005 20 80 681,4 822,8 601,5

Pramen: Celní statistika

Vývoz výrobku z brambor v tunách

Název výrobku Položka celního 1996 1997 1998

sazbeníku I. - X.

Brambory i varené, zmrazené 0710 10 00 40,0 21,9 1,4

Mouka, krupice a prášek z brambor 1105 10 00 442,6 517,4 394,9

Vlocky, granule a pelety z brambor 1105 20 00 19,5 21,8 159,4

Brambory varené jinak neupravené, zmrazené 2004 10 10 17,4 11,7 0,0

Brambory ve forme mouky, krupice, vlocek,

zmrazené 2004 10 91 53,2 0,0 0,0

Brambory konzervované ne v octe zmrazené 2004 10 99 800,8 2 085,2 1 236,8

Brambory ve forme mouky, šrotu nebo vlocek 2005 20 10 94,7 171,2 289,4

Brambory tence krájené, smažené nebo pecené,

též solené nebo ochucené, v hermetických

obalech, vhodné pro okamžitou spotrebu 2005 20 20 241,0 194,4 290,9

Bramborové výrobky - ostatní 2005 20 80 25,2 0,3 18,6

Prepocty bramborových výrobku na cerstvé brambory

Výrobek pomer výrobku k surovine

Brambory i varené, zmrazené 1 : 1,15

Mouka, krupice a prášek z brambor 1 : 6,5

Vlocky, granule a pelety z brambor 1 : 6,5

Brambory varené jinak neupravené, zmrazené 1 : 1,15

Brambory ve forme mouky, krupice, vlocek, zmrazené 1 : 3

Brambory konzervované ne v octe zmrazené 1 : 1,15

Brambory ve forme mouky, šrotu nebo vlocek 1 : 6,5

Brambory tence krájené, smažené nebo pecené, též solené

nebo ochucené, v hermetických obalech, vhodné pro

okamžitou spotrebu 1 : 4,5

Bramborové výrobky - ostatní 1 : 2,2

Pramen: VÚZE

Dovoz výrobku z brambor vypoctený podle uvedených prepoctu na cerstvé brambory cinil v roce 1996 celkem 40 520 t, v roce 1997 celkem 47 168 t cerstvých brambor, tj. nárust o 6918 t . Vývoz v roce 1996 cinil po prepoctu 5 906 t a v roce 1997 cinil 7 930 t, tj. nárust o 2024 t.

Mesícní vývoj cen prumyslových výrobcu bramborových hranolku v letech 1996 až 1998 v Kc/t

Mesíc

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1996 34428 34857 34357 34357 34357 34357 34357 34357 34357 32257 32257 32257

1997 32257 31357 16900 16900 16900 16900 16750 16750 16800 16800 16800 16800

1998 16800 19650 20150 21050 21050 21050 21050 21050 21050

Pramen: CSÚ

Mesícní vývoj spotrebitelských cen mražených bramborových hranolku v letech 1996 až 1998 v Kc/kg

Mesíc

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1996 47,80 46,92 46,32 44,80 43,28 42,46 40,74 40,20 39,43 37,81 36,47 35,46

1997 34,14 32,88 31,59 30,87 29,69 30,22 30,09 30,00 29,76 29,60 29,93 29,68

1998 29,83 31,16 32,52 33,55 34,10 34,77 34,68 34,85 34,78

Pramen: CSÚ

Mesícní vývoj spotrebitelských cen smažených bramburku v letech 1996 až 1998 v Kc/kg

Mesíc

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1996 126,90 127,62 128,08 127,76 128,06 128,16 128,78 128,75 128,57 128,61 128,68 129,69

1997 129,41 129,40 130,22 129,27 128,70 128,66 128,77 129,24 127,89 128,84 130,89 131,49

1998 131,91 131,17 131,32 132,78 134,54 135,35 135,09 134,80 135,09

Pramen: CSÚ

Mesícní vývoj spotrebitelských cen bramborových knedlíku v prášku v letech 1996 až 1998 v Kc/kg

Mesíc

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1996 54,08 54,13 55,52 56,49 56,98 57,24 57,50 58,15 58,01 58,10 58,41 58,57

1997 58,00 58,04 57,95 58,50 59,12 59,47 59,85 60,23 60,30 61,00 60,26 60,71

1998 61,02 61,65 62,41 62,50 62,66 61,98 63,08 64,05 63,89

Pramen: CSÚ

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info