Záznam z porady k přiděl. licencí na vývoz produktů a výrobků

Ministerstvo zemedelství CR

4110 - odbor vnejších vztahu

----------------------------

C.j. 2134/98 - 4110

V Praze dne 11. listopadu 1998

Záznam

z porady k pridelování licencí na vývoz zemedelských produktu

a potravinárských výrobku konané dne 11. listopadu 1998

Prítomni: MPO - p. Viková, Ing. Prucha

MZe - Ing. Vrlová, Ing. Krupicková, Ing. Trnka, Ing. Baumruker

Pro položky, na které je treba vývozní licence, byl do príštího jednání Licencní komise dohodnut následující postup:

skot do 300 kg - do konce roku 1998 udelovat licence do výše limitu bez teritoriálního omezení

- rocní kvóta je stanovena ve výši 35 000 ks, z toho zhruba 1/3 objemu se týká vývozu telat a 2/3 objemu zastavového skotu do 300 kg,

- s ohledem na veterinární požadavky pri vývozu byl spolecnostem, které o to požádaly (realizovaný vývoz nad 1000 ks v roce 1997), vydán predbežný orientacní príslib pro vývoz v roce 1998,

- pri posuzování žádostí byla zohlednena výše vývozu v posledních trech letech,

- ostatním žadatelum budou udelovány licence do výše rocního limitu,

- obdobný postup pridelování vývozních licencí bude realizován i v roce 1999,

- orientacní príslib jednotlivým firmám bude vydán MZe nejpozdeji do 15.12.1998,

býci a jalovice - udelovat licence v rámci rocního limitu s platností do 31.12.1998,

krávy - udelovat licence v rámci rocního limitu s platností do 31.12.1998,

selata - udelovat licence v rámci rocního limitu s platností do 31.12.1998,

prasata - udelovat licence v rámci rocního limitu s platností do 31.12.1998,

hovezí maso - udelovat licence v rámci rocního limitu s platností do 31.12.1998,

veprové maso - udelovat licence v rámci rocního limitu s platností do 31.12.1998,

sušené a kondenzované mléko - udelovat licence v rámci rozpisu zpracovaném pro jednotlivé mlékárny na období 4. ctvrtletí 1998,

pšenice- udelovat licence mimo limit na vývoz bioproduktu, a to na základe predložení príslušného certifikátu vystaveného odborem MZe 3130 a dále na vývoz osiv s tím, že puvod osiva prokáže vývozce rozhodnutím ÚKZÚZ o uznání osiva,

- udelovat licence s platností do 31.12.1998 bez omezení, vcetne vývozu na smlouvy SFTR,

žito - udelovat licence v rámci rocního limitu s platností do 31.12.1998,

jecmen - licence na vývoz jecmene k setí budou udelovány mimo limit s tím, že vývozce prokáže puvod osiva rozhodnutím ÚKZÚZ o uznání osiva,

- udelovat licence ve 2. pololetí 1998 do výše 50 000 tun na vývoz jecmene krmného i sladovnického s platností do 31.12.1998,

oves - udelovat licence ve 2. pololetí 1998 do výše 20 000 tun s platností do 31.12.1998,

kukurice - udelovat licence ve 2. pololetí 1998 do výše 10 000 tun s platností do 31.12.1998,

pšenicná mouka - udelovat licence do výše rocního limitu s platností do 31.12.1998,

zpracovaná obilná zrna - udelovat licence do výše rocního limitu s platností do 31.12.1998,

slad - licence bude udelena výrobcum sladu na základe prohlášení, že vykrývají smlouvy uzavrené s tuzemskými pivovary a dále vývozním organizacím, které soucasne se žádostí o licenci predloží potvrzení o tom, že od výrobce nakoupily slad urcený pro vývoz,

- udelovat licence v rámci rocního limitu s platností do 31.12.1998,

semena repky - stanovit limit pro 2. pololetí 1998 ve výši 60 000 tun,

- udelovat licence ve 2. pololetí 1998 do výše 60 000 tun podle dohodnutých pravidel s platností do 31.12.1998,

slunecnicová semena - na vývoz proužkové slunecnice urcené pro krmení, tj. pro odrudy IREGI, TOMA a MARICA,

- zvýšení limitu na 2500 tun,

- licence v rámci rocního limitu s platností do 31.12.1998,

- udelování licencí na vývoz cerné slunecnice bude záviset na potvrzení statutárních zástupcu zpracovatelu ve smyslu zápisu v obchodním rejstríku, že neodeberou (MILO, SETUZA) cernou slunecnici od pestitelu,

chmel - udelovat licence do výše rocního limitu s platností do 31.12.1998,

- pri vývozu chmele je podnikatel povinen predložit celnímu orgánu ve smyslu zákona c. 97/1996 Sb., o ochrane chmele, souhrnnou vážní listinu nebo overovací listinu,

cukr - udelovat licence v rámci rocního limitu s platností do 31.12.1998,

- zvýšení limitu na 120 000 tun,

melasa - udelovat licence do výše rocního limitu s platností do 31.12.1998,

otruby - zvýšení limitu na 30 000 tun,

- udelovat licence v rámci rocního limitu s platností do 31.12.1998,

pokrutiny a šroty - zvýšení limitu na 200 000 tun,

- udelovat licence v rámci rocního limitu s platností do 31.12.1998.

U dovozních licencí MZe stanoví do príští Licencní komise položky, u kterých budou udelovány licence s platností na 3 mesíce.

K dispozici je rovnež prehled o limitech, udelených licencích a skutecném vývozu v roce 1998. Príští jednání Licencní komise se uskutecní zacátkem prosince 1998, kdy budou stanoveny vývozní limity a postupy pri udelování licencí pro rok 1999.

Ing. Zdenek Prucha, Ing. Miluška Vrlová,

reditel odboru MPO reditelka odboru MZe

Príloha

Prehled vývozních limitu a udelených licencí v roce 1998 (v tunách)

limit licence skutecnost

k 10.11.1998 k 30.9.1998

01029005-49 skot do 300 kg 7 000 5 998 4 805

01029051-59 býci a jalovice 10 000 6 202 5 373

01029071-79

01029061-69 krávy 2 000 866 589

01039110 prasata do 50 kg 2 000 1 573 1 125

01039211-19 prasata nad 50 kg 15 000 2 711 1 981

0201, 0202 hovezí maso 5 000 1 072 743

0203 veprové maso 20 000 10 776 9 446

0402 sušené a kond. mléko 50 000 44 195 36 975

1001 pšenice bez omezení 130 464 79 139

1002 žito 10 000 3 726 137

1003 jecmen 66 476 71 282* 17 362

1004 oves 21 904 9 437 2 102

100590 kukurice ostatní 42 360 39 180 32 862

1101 pšenicná mouka 80 000 41 102 5 514

1104 obilná zrna 5 000 341 248

1107 slad 180 000 170 673 131 981

12050090 semena repky 77 094 77 093 21 947

12060091 slunecnice proužková 2 500 2 404 331

12060099 slunecnice olejná 0 0 24

1210 chmel 10 000 4 995 3 510

1701 cukr 100 000 96 670 58 122

1703 melasa 30 000 0 0

2302 otruby 30 000 21 000 12 311

230640 pokrutiny a šroty 200 000 184 310 102 451

Poznámka: Uvedené rocní limity mohou být zmeneny podle situace a objemu produkce dané klimatickými podmínkami na základe dohody mezi MZe a MPO.

Vysvetlivka: * Rozdíl mezi stanoveným limitem a udelenými licencemi predstavuje nevyužité a nevystornované licence z 1. pololetí roku 1998.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info