Aktuální ceny obilovin, řepky a hrachu ze skl.1998 ve 46.t. 1998

ODDELENÍ STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBY MZe

Aktuální ceny obilovin a vybraných rostlinných výrobku ze sklizne 1998

pri nákupu od pestitelu ve 46. týdnu

Predkládáme Vám výsledky šetrení 46. týdne o aktuálních cenách obilovin a vybraných rostlinných výrobku ze sklizne 1998. Nákupy jsou v posledních týdnech již méne cetné a realizují se spíše v menších objemech a nepravidelne. Pokud jde o potravinárské obilí nakupují ho predevším zpracovatelské podniky.

Nákupní cena potravinárské pšenice za CR se od 44. týdne pohybuje nad hranicí 4000,- Kc/t, když byla v tomto týdnu získána prumerná cena 4014,- Kc/t. Oproti minulému šetrení je to o 26,- Kc/t méne. V celkovém sledování od plné sklizne resp. 31. týdne je zrejmá mírne se zvyšující tendence nákupní ceny (nárust ke 46. týdnu je 10,1 %).

Prumerná cena pšenice krmné je od pocátku sledování stabilní a pohybuje se stále poblíž hranice 3000,- Kc/t. V tomto týdnu byla zjištena cena 3011,- Kc/t. Rovnež nákupní cena krmného jecmene se výrazne nemení. S výjimkou 44. týdne (2766,- Kc/t) se stále cena pohybuje okolo 2600,- Kc/t, v soucasné dobe je to 2685,- Kc/t. U krmného ovsa nebyl v tomto týdnu získán dostatecný pocet cenových dat, cenu tedy nelze publikovat.

Nákup potravinárského žita se realizoval v tomto týdnu za 3417,- Kc/t. I pres mírný pokles v posledních 14 dnech se nákupní cena nadále pohybuje nad úrovní 3400,- Kc/t. Sladovnický jecmen se nakupuje již jen ojedinele a v malém objemu, ve 46. týdnu byla získána publikovatelná cena 3460,- Kc/t podobne jako v predchozím týdnu. Cenové výkyvy pri nákupech této plodiny v posledních týdnech jsou pravdepodobne zpusobeny užším souborem dat, které byly od respondentu získány. Ceny tritikale se v tomto týdnu nevyskytly ani v jednom hlášení. Sklizen a zároven i nákupy kukurice jsou poznamenány neprízní pocasí. V tomto týdnu byla získána prumerná cena za CR 3111,- Kc/t, obdobne jako v týdnu 45.

Z ostatních sledovaných plodin nadále probíhá v malém objemu nákup slunecnice za 7133,- Kc/t a nákup repky za 7110,- Kc/t.

Ve 46. týdnu byla osloveno cca 60 nákupcu obilí, z nichž od 47 byla získána cenová data. V príštích týdnech neocekáváme vetší pohyb v obchodování ani ve skladbe plodin, které se v tomto období nakupují. Vzhledem k temto skutecnostem se v soucasné dobe uvažuje o prechodu na 14 denní intervaly v šetrení nákupních cen.

Zpracovaly: Ing. Svetlana Mariánková

Ing. Irena Vozková

Predkládá: Ing. Marie Štolbová, CSc. vedoucí oddelení státní statistické služby MZe

Ceny pri nákupu od zemedelcu v Kc/t

Týden: 46/1998

Oblast Cena Pšenice Pšenice Jecmen Jecmen Žito Oves Kukurice

potrav. krmná slad. krmný potrav. krmný

2.Stred. prum. 3922 2885 2543 3100

Cechy a max. 4050 3000 * 2870 * 3300

Praha min. 3600 2740 2200 2800

3. Jižní prum. 4022

Cechy max. 4100 * * * * *

min. 3750

4.Západní prum. 4041

Cechy max. 4060 * * * *

min. 4030

5.Severní prum.

Cechy max. * * * * *

min.

6.Východní prum. 3942 3048 2660 3125

Cechy max. 4000 3100 2800 3300

min. 3670 2990 2500 3000

7.Jižní prum. 3980 3050 2847 3533 3025

Morava max. 4200 3300 * 3400 3700 3200

min. 3800 2800 2240 3300 2650

8.Severní prum. 4066

Morava max. 4160 * * *

min. 3820

Ceská prum. 4014 3011 3460 2685 3417 3111

republika max. 4200 3300 3700 3400 3700 * 3300

min. 3600 2740 3240 2200 3120 2650

Oblast Cena Triticale Repka Slunecnice Hrách

krmný

2.Stred. prum.

Cechy a max. * *

Praha min.

3. Jižní prum.

Cechy max. *

min.

4.Západní prum.

Cechy max.

min.

5.Severní prum.

Cechy max. *

min.

6.Východní prum.

Cechy max.

min.

7.Jižní prum.

Morava max. *

min.

8.Severní prum.

Morava max.

min.

Ceská prum. 7110 7133

republika max. 7350 7250

min. 6900 7000

* = údaje nahlášeny pouze od 1, nebo 2 podniku

Zpracoval odbor 3020 MZe CR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info