SKOT - 11.11.1998

Jatecný skot a hovezí maso

Po prázdninových mesících, tedy od zacátku zárí bylo dosaženo zatím nejvyšších cen pro zemedelské výrobce - CZV (nákupní, farmárské) za jatecné býky ve 41. týdnu (41,91 Kc za kg živé hmotnosti), u jatecných jalovic ve 43. týdnu a u krav proti ocekávání, že bude od obchodníku zvýšený zájem o levnejší maso z jatecných krav a že cena mírne poroste, byla nejvyšší poprázdninová cena již ve 38. týdnu (14.-18.9.) - tab. 1.

Tab. 1. - CZV Týdny 1998

38 41 42 43 44

Býci jatec. Kc 41,89 41,91 41,63 41,17 40,92

Jalovice jat. Kc 32,50 32,13 32,08 32,87 31,88

Krávy jatec. Kc 29,30 29,17 28,71 28,36 28,06

Mimo uvádené ceny, které predstavují prumerné hodnoty za CR, jak je uvádí CSÚ, existuje variabilita mezi regiony a také je významný rozdíl mezi cenami za smluvní a mimosmluvní jatecná zvírata. V posledním publikovaném (44.) týdnu je na pr. nejnižší cena za jatecné býky v SM kraji (40,0 Kc), nejvyšší v SC a VC krajích (41,40 Kc) a cenové rozpetí vlivem uvádených i dalších okolností (ruzná jatka, krátkodobý nedostatek suroviny aj.) bylo tak v polovine ríjna 40 - 43 Kc vždy za kg ž. hmot., s extrémy u jednotlivých jatek ci masokombinátu pro nesmluvní jatecné býky 38 Kc i v nejvyšší tríde A1.

Prognózy:

Dlouhodobe lze konstatovat, že vzhledem k zastavujícímu se poklesu stavu skotu ke konci 3.Q. t.r. (ve 2.Q proti 1.Q snížení o 1,6 %, ve 3.Q proti 2.Q jen o 0,7 %) a pri nezvyšujícím se vývozu, muže dojít k urcité stabilizaci nabídky, která bude vyplývat z min. poctu skotu celkem 1500 tis., z toho 600 tis. krav (ke konci 3.Q skutecnost 1 590 932 ks resp. 608 089 ks krav - CSÚ). Existují samozrejme obrovské vnitrní rezervy v zemedelských podnicích, nebot se na pr. za tri ctvrtletí letošního roku odchovalo na 100 krav jen 68,9 ks telat, ale zejména uhynulo 8,9 % telat (41 451 ks).

CZV (nákupní) se zdají pomerne stabilní bez výraznejších zmen v rozpetí uvádeném výše. Ovlivnit by je mohla - negativne pro zemedelce - situace podobná jako u prasat, protože EU má ješte z minulých let velké zásoby (více než 500 tis. tun) v intervencních skladech.

Ceny prumyslových výrobcu, t.j. zpracovatelu - CPV (jatky a masokombináty) byly od pocátku zárí u hovezího masa predního s kostí (hovezí bok) nejnižší ve 36. týdnu, ale u dalších trí druhu statistikou sledovaných, pokracoval mírný nárust až do 42. týdne - tab. 2.

Tab. 2. - CPV Týdny 1998

36 41 42 43 44

Hovezí pred. s k. Kc 62,03 61,97 61,65 61,65 61,61

Hovezí prední b.k. Kc 102,15 102,58 102,84 102,83 102,62

Hovezí zadní b.k. Kc 119,28 119,60 119,80 119,63 119,62

Nízký roštenec b.k. Kc 135,40 135,97 136,25 136,18 136,17

"Také s nejakými dotacemi" pro zpracovatele lze zteží souhlasit, nebot schopní už mají linky zmodernizovány v souladu s ISO 9002 m.j. i za peníze zemedelcu (odkládané platby až 90 dní) a dále mají výnos navíc u každého poráženého zvírete, u býka na pr. pri prumerné cene 42 Kc pri ž. hm. 500 kg tržby pro zemedelský podnik cca 21 tis. Kc, pro zpracovatele pri zpenežení jatecných pulek + kuže, orgánu, vnitrností a jiných tkání cca 25 tis. Kc.

Souhrnná spotrebitelská cena - SC - letos v zárí a v první polovine ríjna u sledovaných druhu výsekových mas a masných výrobku dle CSÚ o 0,4 % poklesla (IS VÚZE); u hovezího masa konkrétne došlo k poklesu SC od 39. týdne, jak vyplývá z tab. 3:

Tab. 3. - SC Týdny 1998

39 41 42 43 44

Hovezí pred. s k. Kc 70,78 70,72 70,54 70,20 70,06

Hovezí pred. bez k. Kc 124,71 124,43 124,56 123,95 124,05

Hovezí zad. bez k. Kc 140,80 140,53 141,02 140,99 141,07

Nízký roštenec b.k. Kc 157,72 157,61 157,43 157,34 157,29

Lze zároven odvodit, že obchodní sektor prodává o cca 15 % vyšší ceny než jsou CPV, respektujme ovšem prokazatelné náklady i rozumný zisk.

Pro celý vertikální retezec v komodite hovezí maso vyplývá, že nelze dále jen pasivne cekat, ale strašne rychle se propojit navzájem s využitím všech možností (ruzné formy výkrmu, pestrejší produkty, lepší marketing, výraznejší propagace, využití nových poznatku a objevu - protinádorový úcinek CLA z masa prežvýkavcu aj.) vcetne osvety u zákazníku.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info