Označení přípravků na ochranu rostlin 2D kódy a zasílání dat do datového úložiště

Aktualizované informace

Dne 22. 9. 2022 byla ve sbírce zákonů publikována novela zákona o rostlinolékařské péči, která mimo jiné přináší povinnost označení přípravků na ochranu rostlin určených pro profesionální uživatele (dále jen „přípravky“) 2D kódy a distributorům těchto přípravků zasílat údaje o těchto přípravcích do úložiště dat. Ostatních produktů, jako pomocných prostředků na ochranu rostlin, přípravků na ochranu rostlin určených pro neprofesionální uživatele a přípravků na ochranu rostlin bez omezení kategorie uživatele, se tyto povinnosti netýkají.

Způsob zasílání údajů do úložiště dat, technické podmínky, strukturu datové věty a četnost zasílání údajů stanoví prováděcí právní předpis, tedy vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, jejíž novelizace byla dne 27. 6. 2023 zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 200/2023 Sb.  Je-li přípravek výrobcem, nebo prvním distributorem v ČR, zohledněn v úložišti, není již třeba plnit oznamovací povinnost o výrobě, dovozu nebo přemístění na území ČR jiným způsobem.

Povinnost být označen předepsaným 2D kódem se vztahuje na přípravky vyrobené po datu účinnosti novely zákona, tedy od 1. 7. 2023.  Stejně tak mají distributoři povinnost zasílat data do úložiště o uvádění na trh pouze u přípravků vyrobených po tomto datu. Standardem 2D kódů odpovídajícím požadavkům legislativy je GS1 DataMatrix. Kód musí obsahovat GTIN (identifikaci obchodní jednotky), číslo šarže a datum výroby přípravku. Datum výroby je datum dne, ve kterém byl přípravek vyroben, a je nutné jej v rámci kódu uvádět ve tvaru RRMMDD. Základní údaje jsou pak na obalu přípravku i v okem čitelné podobě. Výrobce přípravku pak může do kódu vložit i další informace.

Pokud přípravek není označen 2D kódem z výroby, přechází tato povinnost na prvního distributora v ČR. V případě souběžného obchodu je tímto prvním distributorem s ohledem na judikát ve věci C 912/19, který vydal Soudní dvůr 4. 3. 2021, vždy držitel povolení k souběžnému obchodu.

Prvotním krokem při zohlednění přípravku v úložišti je vyplnění tzv. katalogu, ve kterém se ke každému přípravku párují údaje, jako je evidenční číslo povolení, měrná jednotka, informace o balení a informace o případném skupinovém balení. MZe/ÚKZÚZ nabízí výrobcům/držitelům povolení/distributorům, kteří přípravky označují, možnost zaslat tyto informace formou tabulky ve struktuře uvedené níže. Z této tabulky budou údaje nahrány do úložiště, čímž se sníží administrativní zátěž kladená na první distributory v ČR.

Přístup distributorů do úložiště je řešen prostřednictvím portálu eAGRI, do něhož se daný distributor přihlásí. Vstupní odkaz vedoucí do úložiště je pak umístěn na webových stránkách ÚKZÚZ v oddílu Přípravky – Kontrola POR – Úložiště dat o uvádění POR na trh, a také na Portálu farmáře. Distributoři mohou využít za účelem úprav svých skladových softwarů pro automatické odesílání dat podrobnější informace o IT řešení systému, včetně struktury datových vět, viz web ÚKZÚZ.

Vyvinuta byla také veřejná aplikace do mobilních telefonů „Ověření přípravků na OR“, která je dostupná jak pro OS Android, tak iOS. Aplikace umožňuje vyhledávat informace o přípravcích pomocí evidenčního čísla, a pokud jsou přípravky zohledněny v úložišti, tak také podle čísla GTIN či naskenováním 2D kódu. U vyhledaných přípravků umožňuje zobrazit detaily povolení včetně způsobů použití, účinných látek a jejich výstražných symbolů. Čerpání dat z úložiště danou aplikací bude prozatím ovlivňovat úroveň vyplnění katalogu a následných informací od distributorů o uvádění na trh konkrétního přípravku.

Situaci, kdy nebyl prováděcí předpis hotov dostatečně dlouho před účinností nových povinností, ÚKZÚZ při své kontrolní činnosti zohlední, a to minimálně u záznamů zasílaných do konce roku 2023.

Pro dotazy k nově zaváděnému systému ze strany distributorů přípravků a zaslání seznamu GTIN lze využít email helpdesk@mze.cz.

Požadovaná struktura tabulky pro nahrání dat do katalogu úložiště

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info