Evropské peníze pomáhají chránit příroduv Bílých Karpatech, Českém středohoří i jinde

Stav evropské přírody [1] by byl bez unijního dotačního programu LIFE horší než nyní. To jsou výsledky publikované Evropskou komisí ve studii Bringing nature back through LIFE [2]. Dotační program LIFE je zaměřen na přírodu v evropské soustavě chráněných území Natura 2000.

„Do soustavy Natura 2000 u nás patří 41 ptačích oblastí a přes 1100 evropsky významných lokalit. Dohromady pokrývají 14 % území České republiky, mnohdy jsou v překryvu s našimi chráněnými územími. Česká republika od svého vstupu do Evropské unie dosud z programu LIFE čerpala na 14 projektů zhruba 25 milionů euro. Projekty, které probíhají například v CHKO Bílé Karpaty, CHKO Beskydy nebo CHKO České středohoří, jsou vysoce ceněny [3],“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Projekty v Bílých Karpatech a Beskydech se zaměřily [4,5] na péči o deset druhů hmyzu. Plošné kosení luk v jednom termínu tady nahradila mozaikovitá seč, která je pro hmyz vhodnější. Celoplošné kosení je totiž pro mnoho druhů – zejména motýlů – v podstatě likvidační, protože ničí některá jejich vývojová stadia. Ve spolupráci s vlastníky pozemků se podařilo výrazně podpořit populace například žluťáska barvoměnného nebo modráska černoskvrnného, kteří patří k našim nejvzácnějším motýlům. Na projektech spolupracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se slovenskými partnery.

Na jižních svazích vulkanických kopců Českého středohoří probíhal v letech 2011–2017 projekt LIFE zaměřený na ochranu vzácných druhů rostlin a především motýlů [5]. Dříve se zde páslo, a proto se tu dařilo stepním druhům. Během projektu se obnovila pastva ovcí a koz na téměř 320 ha. Ta zabraňuje zarůstání dřevinami a napomáhá šíření semen mnoha vzácných druhů rostlin. Na projektu spolupracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR s místními hospodáři a obcemi. Navazující projekt se věnuje péči o šest ohrožených druhů (ještěrka zelená, kavyl olysalý, koniklec otevřený, přástevník kostivalový, saranče skalní a střevíčník pantoflíček) a obnově 277 ha teplomilných stanovišť centrální části CHKO České středohoří [7].

„Ochrana přírody není myslitelná bez spolupráce všech hráčů, tedy nejenom státní ochrany přírody, ale také vlastníků pozemků, hospodářů, neziskových organizací a v neposlední řadě obcí. Jenom tak může být skutečně účinná. Jsem rád, že se nám v mnoha případech taková spolupráce skutečně daří,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR.

Vloni byl zahájen dlouhodobý (do roku 2026) projekt Jedna příroda zaměřený na zlepšení péče o území soustavy Natura 2000.  Měl by nastavit efektivnější systém péče, který bude založen na pravidelném a systematickém hodnocení vývoje stavu přírody a na úzké spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků. Projekt koordinuje Ministerstvo životního prostředí a hlavními partnery jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Biologické centrum AV ČR [8].

V následujícím období 2021–2027 počítá Evropská komise s o 60 % vyšším rozpočtem programu LIFE. Kromě ochrany přírody se z něj financují též projekty na ochranu klimatu, transformaci na čistou energetiku, nebo projekty v oblasti cirkulární ekonomiky. Předpokládá se, že 40 % celkové částky půjde právě na ochranu přírody v EU (tj. 2,18 mld eur).

 

Poznámky:

[1] https://www.eea.europa.eu/cs/highlights/stav-prirody-v-evrope-se

[2] DG ENV – Bringing Nature Back through LIFE – Study: https://bit.ly/3jf3A5R

[3] https://bit.ly/2HaSDWk

[4,5] Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku, 2011-2016: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/projekty-aopk-cr/obnova-nelesnich-biotopu/life-motyli-cr-sr/

Ochrana vybraných druhů hmyzu soustavy Natura 2000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat – Ze života hmyzu, 2017-2022: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/ze-zivota-hmyzu/

[6,7] Stepi Lounského středohoří, 2011-2017: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/projekty-aopk-cr/obnova-nelesnich-biotopu/life-stepi-lounskeho-stredohori/

LIFE České středohoří, 2017-2023: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/life-ceske-stredohori/, www.lifecs.cz

[8] Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v ČR – Jedna příroda, 2019-2026: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/jedna-priroda/, www.jednapriroda.cz

 

 

Kontakt:

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz, tel: 724102406

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz. 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info