Stanovisko ŘSH k přípravě novely zákona o myslivosti

Na základě posledního vývoje a jednání o novele zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zaujímá Řád svatého Huberta (ŘSH) ke dni 22.5.2013 v této záležitosti následující stanovisko:

Oceňujeme snahu pana ministra řešit narůstající problémy v myslivosti a jeho ochotu a vstřícnost k jednání se všemi zúčastněnými subjekty.

Děkujeme a velice si vážíme vstřícného postoje pracovníků ministerstva zemědělství a některých zúčastněných subjektů v dosavadním jednání, především pak v ustoupení od snížení minimální výměry honitby.

Velice dobře si uvědomujeme riziko a důsledky rostoucích škod působených zvěří na lesních a zemědělských kulturách a máme zájem tuto problematiku bez odkladu a zodpovědně ve spolupráci se zemědělci a lesníky a s podporou státní správy myslivosti řešit.

Vzhledem k důraznému apelu ze strany zemědělců a lesníků a s ohledem na legislativní plán MZe a vlády proto navrhujeme následující:

Zástupci mysliveckých organizací neprodleně navrhnou jakým způsobem a za jakých podmínek mohou myslivci přispět ke snížení škod zvěří.

Zástupci zemědělských a lesnických subjektů předloží návrh, jaká opatření mohou provést ve vztahu k uživatelům honiteb pro snížení či lépe předcházení škodám na porostech.

Zástupci akademické obce pak mohou předložit optimální stav z pohledu ochrany přírody a druhové rozmanitosti ale i rovnováhy.

Představitelé státní správy připraví v první fázi analýzu, zda státní správa (stejně jako všechny zúčastněné subjekty) dostatečně využívá všech možností daných současnou legislativou a následně na základě této analýzy a připomínek jednotlivých subjektů pak předloží návrh na nezbytně nutnou úpravu legislativy.

Řád svatého Huberta navrhuje změnu myslivecké legislativy řešit formou úpravy vyhlášek Ministerstva zemědělství, rozšiřujících způsoby a dobu lovu v lokalitách s přemnoženou spárkatou zvěří a dále navrhuje posílení možností orgánů státní správy myslivosti k řešení konfliktních situací a prosazení zájmu státu.

Jsme připraveni spolupracovat na novele zákona o myslivosti, která by podle našeho názoru měla být předložena ke schválení teprve na základě hlubší analýzy a po dosažení maximální možné shody zúčastněných subjektů v horizontu dvou let. 

Za Řád sv. Huberta:

Jan František Votava

Velmistr ŘSH

 

 

Tisk

Další články ke kauze Zákon o myslivosti:

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info