Agris.cz - agrární portál

Evropská integrace Ovocnářství - Vinohradnictví - Zelinářství 2/1999

4. 1. 1999 | MZe ČR

EVROPSKÁ INTEGRACE

OVOCNÁRSTVÍ-VINOHRADNICTVÍ-ZELINÁRSTVÍ-BRAMBORÁRSTVÍ

OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ-VCELARSTVÍ-HEDVÁBNICTVÍ

KORENINOVÉ A LÉCIVÉ ROSTLINY

CERSTVÉ A ZPRACOVANÉ VÝROBKY-VINARSTVÍ

ORGANIZACE A SESKUPENÍ VÝROBCU A JEJICH SDRUŽENÍ V ZEMEDELSTVÍ

Rocník : 3 Císlo : 2 4.1.1999

STRUKTURÁLNÍ FONDY: IRSKÁ ZKUŠENOST

VŠEOBECNÝ PREHLED

Prednáší: Brendan McKenna Seminár 5. listopadu 1998

Irská republika - využití pudy

Celková rozloha 6,9 mil. hektaru

Zemedelská a lesní puda 5,0 mil. hektaru

Struktura zemedelských podniku

1975 1997

Zemedelské podniky Zemedelské podniky

228 000 149 500

Témer všechny podniky jsou rodinné farmy

Prumerná velikost farmy = 29,2 ha

Prumer EU = 14 ha

Ceská republika = 127 ha

(soukromé farmy) = 36 ha

(družstva) = 1349 ha

Význam zemedelství pro irské hospodárství

Zemedelská prvovýroba Zemedelsko-potravinárský

sektor*

1973 1997 1997

% HNP v nákladech faktoru 16,6 % 5,9 % 13,7 %

% zamestnanosti 23,8 % 10,0 % 13,4 %

% exportu 21,1 % 7,2 % 13,2 %

* Pozn: V roce 1973 docházelo k Irsku jen k velmi malému zpracování potravin. Rozvoj potravinárského prumyslu kompenzoval pokles zemedelské prvovýroby, v souladu s trendem ve všech industrializovaných zemích.

Velikost farem a veková distribuce farmáru

Velikost farmy (ha) < 10 10

velikost (ha)

25.3% 28.3% 34.8% 9.3% 2.3% 26

Veková distribuce

13.3% 19.8% 21.8% 22.4% 22.7% 54

STRUKTURÁLNÍ FONDY

Spolecenství poskytlo nástroje k usnadnení strukturálních zmen v sektorech hospodárství a regionech, které jsou méne vybaveny k tomu, aby težily výhody z jednotného trhu.

EU poskytuje dva typy strukturálních nástroju.

(1) DOTACE

(2) PUJCKY

STRUKTURÁLNÍ FONDY

Nejduležitejšími z nástroju, které poskytují dotace, jsou ctyri Strukturální fondy.

(1) Evropský sociální fond (ESF), jehož pusobnost zahrnuje:

· odborné vzdelávání

· startovací a

· inovacní opatrení

(2) Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), jehož pusobnost zahrnuje :

· produktivní investice

· infrastruktury

· místní rozvoj a rozvoj malých a stredních podniku

(3) Sekce orientace Evropského zemedelského fondu orientace a garance (EAGGF) odpovídá za pomoc modernizaci zemedelských struktur. Pusobnost EAGGF zahrnuje:

· propagaci lokální produkce

· prevenci prírodních katastrof v odlehlých regionech

· obnovu vesnic, ochranu vesnického dedictví, financní inženýrství.

(4) Financní nástroj pro orientaci rybolovu

STRUKTURÁLNÍ FONDY

· Revize predpisu v roce 1993 poskytla vetší autonomii ve využívání strukturálních fondu;

· Protiváhou došlo ke zvýšení duležitosti odhadu provádených EX ANTE a hodnocení EX POST, s prihlédnutím k makroekonomickému klimatu, v nemž k financování dochází;

· Techto dvou cílu má být dosaženo v rámci partnerství mezi clenským státem a Komisí

STRUKTURÁLNÍ FONDY

CÍL 1

ZPUSOBILOST

Správní regiony na úrovni NUTS II, jejichž HDP na obyvatele na základe údaju za poslední tri roky je nižší než 75 % prumeru Spolecenství.

FINANCOVÁNÍ

ESF

ERDF mohou prispívat spolecne

EAGGF (orientace)

Na plánovací období 1994 - 1999 byly pro pomoc Spolecenství vybrány tri priority:

(1) Infrastruktura (vcetne dopravy, telekomunikací, energetiky, životního prostredí, vody a zdraví)

(2) Lidské zdroje (vcetne vzdelávání, školení, výzkumu a rozvoje)

(3) Místní a venkovský rozvoj (vcetne služeb, zemedelství, rybolovu, turistiky)

STRUKTURÁLNÍ FONDY

CÍL 1

Specifická pomoc venkovskému rozvoji v techto regionech zahrnuje širokou škálu opatrení vcetne:

· diverzifikace a prizpusobení zemedelské produkce

· propagace místních kvalitních znacek

· obnovy vesnic

· ochrany venkovského dedictví a investic do turistiky

· zavlažování

· národní prevence živelných katastrof v nejodlehlejších oblastech identifikace zdroju financování pro podniky v sektorech zpracování a marketingu

STRUKTURÁLNÍ FONDY

Spolecné postupy pro pomoc

1.Spolecenství soustredí aktivity svých strukturálních nástroju na nejvíce potrebné regiony a sektory.

2.Postupy pomoci respektují zásady plánování, spolufinancování a partnerství.

3.Clenský stát vypracuje Plán rozvoje. Plán rozvoje pro regiony Cíle 1 muže zahrnovat všechny

príslušné regiony v clenském státe nebo celý clenský stát. Tento plán musí zahrnovat

· kvantifikované specifické cíle a strategie, je-li kvantifikace možná

· hodnocení dopadu navrhované strategie a cinností na životní prostredí pokud jde o trvale udržitelný rozvoj

· indikativní financní tabulku pro všechny priority.

4.Komise plán podrobne prozkoumá a na základe vyjednávání rozhodne o

Podpurném rámci Spolecenství (CSF)

5.Podpurné rámce Spolecenství (CSFs) uvádejí:

· priority pro pomoc strukturálních nástroju

· typy pomoci

· cástky a zdroje pomoci

· trvání pomoci

· informace o prostredcích, které jsou k dispozici pro prípravu, realizaci a prizpusobení schválených opatrení

· postupy pro monitorování a hodnocení schválených opatrení

STRUKTURÁLNÍ FONDY

Spolecné postupy pro pomoc

Když Komise prijme rozhodnutí schvalující CSF, je toto rozhodnutí zasláno clenskému státu jako deklarace zámeru a zverejní se v Úredním vestníku ES.

Clenský stát potom vypracuje OPERACNÍ PROGRAMY, které jsou soudržnou skupinou víceletých opatrení s nekolika strukturálními nástroji prispívajícími k jejich realizaci.

STRUKTURÁLNÍ FONDY

NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE (IRSKO)

Ústredním cílem Národního plánu rozvoje je zajistit nejlepší dlouhodobý prínos pro hospodárství zvýšením produkce, hospodárského potenciálu a dlouhodobých pracovních príležitostí. Dále je urcen k opetovné integraci dlouhodobe nezamestnaných a osob touto nezamestnaností ohrožených do hlavního proudu ekonomiky.

Celkové strategie stanovené v Plánu k dosažení techto cílu pokrývají ctyri prioritní oblasti:

· posílení celkové produkcní kapacity hospodárství a identifikace a podpora rozvoje klícových sektoru s nejlepším dlouhodobým rustovým potenciálem

· zlepšení konkurenceschopnosti investováním do hospodárské infrastruktury

· rozvoj dovedností a schopností zamestnaných osob a osob hledajících zamestnání prostrednictvím rešení potreb produktivních sektoru hospodárství a integrováním tech, kdo jsou marginalizováni a znevýhodneni

· využití potenciálu lokálních iniciativ za úcelem prispení k hospodárskému rozvoji.

Podpurný rámec Spolecenství (CSF) podporuje ústrední cíle Plánu a celkové strategie navrhované k dosažení techto cílu.

STRUKTURÁLNÍ FONDY

Operacní program pro zemedelství, venkovský rozvoj a lesnictví, 1994-1999

Je zásadní, aby se podporovala opatrení, která mají následující cíle stanovené v CSF:

· zlepšení efektivnosti produkce

· podpora zemedelství v harmonii se životním prostredím

· diverzifikace produkce na farme

· rozvoj nezemedelských venkovských sektoru

· zlepšení zpracování a marketingu zemedelské produkce

· rozvoj sektoru lesnictví

· udržení príjmu v méne príznivých oblastech.

Strategie potrebné k dosažení techto cílu budou zahrnovat:

· zlepšování struktur v oblasti zemedelské prvovýroby a propagace efektivní, kvalitní a tržne orientované produkce na všech úrovních potravinového retezce

· podpora dosažení nejvyšších environmentálních standardu ve všech programech, které podporují zemedelství, potravinárství, venkovský rozvoj a lesnictví

· propagace výroby neprebytkových produktu a podpora venkovských podniku vytvárejících alternativní príjmy na farmách i mimo ne

· poskytování zdroju na kompenzacní platby

· další rozvoj lesnické prvovýroby a rozvoj efektivního a konkurenceschopného navazujícího zpracovatelského sektoru

· zajištení dostupnosti príslušných lidských zdroju, poradenství a podpory za úcelem pokrytí ekonomických, sociálních a rozvojových potreb zemedelcu a venkovských spolecenství obecne

· poskytování rostoucích zdroju na výzkum a rozvoj na úrovních prvovýroby a zpracování a také v oblastech alternativních venkovských podniku a lesnictví

STRUKTURÁLNÍ FONDY

Prioritní oblasti

Sedm prioritních oblastí vybraných pro rozvoj za úcelem dosažení již nastínených cílu:

(1) Potravinárský prumysl

(2) Zemedelské struktury

(3) Zlepšování životního prostredí

(4) Diverzifikace farem

(5) Kompenzacní platby

(6) Lesnictví

Výzkum, poradenské služby a lidské zdroje

Seznam opatrení/podopatrení a zapojených realizacních agentur a odboru

Sub-program 1: Strukturální zlepšení a venkovský rozvoj

Opatrení Podopatrení Fond EU Realizacní agentura Odbor

EAGGF ESF

1. Investice na

farme a) Program

zlepšování farem ü Ministerstvo zemedelství, Zemedelské

potravinárství a lesnictví struktury II

ve spojení s Teagasc

b) Zlepšování Ministerstvo zemedelství, Zemedelské

standardu zacházení potravinárství a lesnictví struktury II

se zvíraty

(animal welfare) ü

c) Zlepšování standardu

mlécné hygieny ü ? ?

d) Kontrola zemedelského

znecištování ü ? ?

2. Všeobecné a) Zavádecí dotace pro Ministerstvo zemedelství, Zemedelské

strukturální mladé zemedelce ü potravinárství a lesnictví struktury II

zlepšování ve spojení s Teagasc

b) Program dotování Ministerstvo zemedelství, Mlécná

restrukturalizace potravinárství a lesnictví politika

mlécných kvót ü

c) Skupiny výrobcu

skopové/veprové/ ü ? Živocišné

jelenovití výrobky

obiloviny ü ? Obiloviny

hovezí ü ? Hovezí

brambory, ovoce ü ? Zahradnictví

a zelenina a brambory

živé rostliny ü ? Zahradnictví

a zahradnické výrobky a brambory

sýry ü ? Mlécná

politika

d) Zlepšování infrastruktury Plemenitba

v plemenitbe skotu ü ? dobytka, Cavan

3. Diverzifikace a) Budovy a manipulacní

farem zarízení pro ü Ministerstvo zemedelství, Zemedelské

alternativní podniky potravinárství a lesnictví struktury II

ve spojení s Teagasc

b) Rozvoj chovu koní Ministerstvo zemedelství, Plemenitba

potravinárství a lesnictví dobytka, Cavan

i) Programy chovu

kvalitních sportovních

koní ü ?

ii) Propagace

marketingu koní ü ?

c ) Rozvoj chovu Ministerstvo zemedelství, Plemenitba

chrtu potravinárství a lesnictví dobytka,

spolu s Radou pro chrtí Cavan

závody

i) Stimulacní ü ?

program pro

kvalitní plemeníky

ii) Marketing/ ü ?

propagace chrtu

d) Zahradnictví ü Ministerstvo zemedelství, Zahradnictví

a brambory potravinárství a lesnictví a brambory

e) Rozvoj ü ? Zemedelské

ekologického zemedelství struktury II

[Jednotka pro

živ. prostr. a

ekol. zem.]

f) Agroturistika ü Ministerstvo zemedelství, Zemedelské

potravinárství a lesnictví struktury II

ve spojení s Radou pro

turistiku a v regionu

Shanon s Shanon

Development

g) Služby ve ü Ministerstvo zemedelství, Venkovský

venkovských potravinárství a lesnictví rozvoj

oblastech prostrednictvím Národní

služby pro podporu

farem, Ltd.

4. Kompenzacní ü Ministerstvo zemedelství, Kapitacní

kapitacní platby potravinárství a lesnictví oddelení,

Castlebar

5. Výzkum a) Výzkum v ü Teagasc (Úrad pro

oblasti trvale rozvoj zemedelství

udržitelného zemedelství a potravinárství)

b) Stimulacní ü Ministerstvo zemedelství, Státní

výzkumný fond potravinárství a lesnictví orgány

6. Poradenské služby

pro životaschopnost

farem a venkovský

rozvoj ü Teagasc

7. Lidské a) Školení v ü Teagasc a jiné

zdroje zemedelství príslušné orgány

a venkovském rozvoji

b) Školení v ü University of Limerick Plemenitba

chovu koní (International Equine dobytka,

(International Institute) Cavan

Equine Institute)

Sub-program 2: Lesnictví

Opatrení Podopatrení Fond EU Realizacní agentura Odbor

EAGGF ESF

1. Dotace na ü Ministerstvo zemedelství, Lesní

zalesnování potravinárství a lesnictví služba

pri odchodu

do duchodu

2. Rozvoj a) Zlepšování lesu ü Ministerstvo zemedelství, Lesní

lesnictví potravinárství a lesnictví služba

b) Reorganizace ü ?

c ) Publicita/ ü ?

propagace

d) Rozvoj ü ?

návazných odvetví

e) Kácení ü ?

f) Technická ü ?

pomoc

g) Lesní cesty ü ?

h) Výzkum a ü ?

vývoj

3. Lidské ü Ministerstvo zemedelství, Lesní

zdroje potravinárství a lesnictví, služba

Teagasc a Coillte

Hodnocení a technická pomoc

Opatrení Podopatrení Fond EU Realizacní agentura Odbor

EAGGF ESF

Hodnocení a ü Ministerstvo zemedelství, Jednotka

technická pomoc potravinárství a lesnictví pro analýzy

a hodnocení

ve spojení

se Zemedelskými

strukturami I

__________________________________________________________________________________

Evropská integrace - Ovocnárství, vinohradnictví, zelinárství, bramborárství, okrasné zahradnictví, vcelarství, hedvábnictví, koreninové a lécivé rostliny, cerstvé a zpracované výrobky, vinarství. Organizace a seskupení výrobcu a jejich sdružení v zemedelství.

- Informacní obežník

Vydává : Pracovní skupina pro ovoce, zeleninu a brambory a Pracovní skupina pro víno,

Odbor evropské integrace, MZeCR, Tešnov 17, 117 05 Praha 1

Redakce : Ing. Jaroslav Zíka, tel. 02/21812933, fax 02/21812970, e-mail Zika@mze.cz

Doc. Ing. Jirí Hodis, CSc. 02/21812170, fax 02/21812970 (vinarství)

Pro vnitrní potrebu Pracovní skupiny pro ovoce, zeleninu a brambory, Pracovní skupiny pro víno a další zájemce


Zdroj: MZe ČR, 4. 1. 1999

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 23.07.2024 04:00