Agris.cz - agrární portál

Asociace pokračuje ve snaze o zjednodušení dotačních podmínek

30. 1. 2023 | ASZ

Příprava dotačních podmínek, které budou platit od letošního roku, se pozdě, ale přece dostává do své poslední fáze a momentálně se postupně objevují jednotlivá Nařízení vlády ve vnějším připomínkovém řízení. Toho se samozřejmě snažíme průběžně využít k předložení opakovaných i nových připomínek Asociace soukromého zemědělství ČR k těmto důležitým materiálům, které zasáhnou do praxe všech zemědělců. V první polovině ledna jsme se například vyjádřili k nařízení pro přímé platby, pravidlům podmíněnosti a ekologickému zemědělství. Naším klíčovým postojem při zpracování připomínek je zejména snížení byrokratické zátěže, aby hlavně menším a středním zemědělcům, kteří podnikají v okolí svého bydliště, bylo umožněno současné požadavky SZP vůbec zvládnout a aby byla respektována jejich přirozená podstata hospodaření.

Přímé platby

Jednou z nejdůležitějších připomínek je žádost o zásadní zjednodušení prokazování podmínky tzv. aktivního zemědělce. Požadujeme, aby bylo umožněno příjmy ze zemědělské činnosti dokládat formou čestného prohlášení, případně společně s účetními záznamy, které splnění dokládají. Existuje totiž oprávněná obava, že požadavek na doložení zpráv auditora u několika tisíců zemědělců, jichž se to týká, kromě finančních nákladů nebudou kapacitně schopni pokrýt ani sami auditoři. Podávání zprávy auditora hrozí dle našich zjištění především cca 4000 zemědělců s polní výrobou s výměrami od 20 ha až do 500 ha.  Zároveň jsou zde velké nejasnosti kolem sledování propojenosti podniků, které může zásadně ovlivnit plnění tohoto povinného kritéria.

Opakovaně jsme se také vyjádřili k podmínce střídání plodin, kde požadujeme výjimky pro žadatele, kteří pěstují výhradně plodiny vážící dusík a jejich směsi, trávy na semeno nebo mají na orné půdě závazky AEKO či tyto způsoby využití orné půdy kombinují. Zároveň požadujeme, aby byly kultury ozimé a jarní plodiny nadále považovány za dvě plodiny. Na druhé straně ale nepovažujeme za spravedlivé nastavení počtu plodin pro jednotlivé velikostní kategorie podniků a navrhujeme úplné zrušení této podmínky pro podniky do 10 ha a naopak zpřísnění pro největší podniky. Za současného nastavení totiž např. podnik hospodařící na 5 ha musí povinně pěstovat minimálně dvě plodiny, naproti tomu podnik o výměře 4000 ha má povinnost pěstovat pouze čtyři plodiny a z toho jednu může mít až na 3000 ha, což je zcela nesrovnatelné.

Odmítáme také požadavek na elektronickou evidenci hnojení všech žadatelů o ekoplatbu a za praxi neodpovídající považujeme také podmínku likvidace nedopasků k pevnému termínu na konci srpna, ačkoliv v té době na půdním bloku velmi často probíhá pastva, a nastavení sankcí za tento prohřešek. Opakovaně jsme se také zásadně ohradili proti novince u platby na dojnici, která zavádí nutnost mít hospodářství v kontrole užitkovosti, ačkoliv to zásadně prodražuje provoz a prakticky nuluje efekt dotace, přičemž to nemá v době moderní technologie pro chovatele žádný přínos.

Připomínky jsme rovněž vznesli k podmínkám pro prémiové ekoplatby, kde byla nastavena původně povinnost plnit všech 7 % úhorů vyloženě pouze liniovými úhory. Toto se podařilo změnit a podmínky prémiové ekoplatby v souvislosti s úhory bude umožněno splnit z 5 % klasickými úhory a až zbylá 2 % povinnými liniovými úhory.

Podporujeme možnost plnění povinných 3 - 5 % neprodukčních ploch DZES 8 a základní ekoplatby pomocí změny kultury G a T (travní a trvalý travní porost) na kulturu U (úhor).

Kompletní znění připomínek ASZ ČR k NV přímé platby ze dne 12. ledna 2023

Pravidla podmíněnosti

U pravidel podmíněnosti se aktivně řeší zejména DZES 5, který se věnuje erozi, a k němuž se v rámci ministerstva a zemědělského výboru svolávají další pracovní jednání. ASZ ČR předložila společně s Agrární komorou k původnímu velmi striktnímu nastavení alternativní návrh, který by v praxi výrazně usnadnil zemědělcům se s podmínkou v praxi vypořádat. Věříme proto, že zde ještě dojde k úpravě, která bude vycházet ze závěrů pracovních skupin.

U několika podmínek (střídání plodin na orné půdě, omezení plochy jedné plodiny, neprodukční plochy) požadujeme do výjimek doplnit plochy se směsí plodin vážících dusík s travami, případně plochy se závazky AEKO. Odmítáme také, aby podmínky umožňovaly postihy poškození krajinných prvků, které nejsou evidovány v LPIS.

Kompletní znění připomínek ASZ ČR k NV podmíněnost ze dne 9. ledna 2023

Ekologické zemědělství

V rámci podmínek pro ekologické zemědělství se nově vyskytuje povinnost, aby se každý žadatel v průběhu závazku povinně zúčastnil školení. Tuto novinku jsme již v minulosti několikrát odmítli s tím, že mnozí zemědělci se v oboru ekologického zemědělství pohybují již řadu let, nasbírali mnoho praktických zkušeností a nejdůležitější formou dalšího vzdělávání je pro ně sdílení informací s kolegy. Zároveň lze pochybovat o tom, zda je v ČR dostatek kvalitních odborníků, kteří by byli zemědělce schopni nějakým přínosným způsobem proškolit.

Odmítáme také duplikování evidencí o zapravení zeleného hnojení a výnosů sklizených produktů, které se v novém nařízení objevuje. Za nadbytečnou považujeme také podmínku vyžadující pěstování zlepšujících netržních plodin na 20 % výměry orné půdy. Tuto povinnost plně nahrazují zpřísněné podmínky DZES a opatření ekoplateb.

Rovněž odmítáme zavedení prokazování plnění povinné minimální zemědělské produkce v ekologickém zemědělství - jde o nové, zcela zbytečné a administrativně zatěžující opatření.

Kompletní znění připomínek ASZ ČR k NV ekologické zemědělství ze dne 6. ledna 2023

Předsednictvo ASZ ČR


Zdroj: ASZ, 30. 1. 2023

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 16.06.2024 08:25