Agris.cz - agrární portál

Pojďte s námi pomáhat drobné zvěři

9. 4. 2018 | Myslivost

Českomoravská myslivecká jednota pokračuje ve svých aktivitách zaměřených na drobnou zvěř. Jak již bylo avizováno dříve, dlouhodobou vizí ČMMJ je zastavení poklesu a obnova odpovídající početnosti volně žijící populace drobné zvěře umožňující udržitelné hospodaření s druhy drobné zvěře.

Naše kroky budou směřovat především k dosažení pestré, atraktivní a život umožňující krajiny s odpovídající biodiverzitou založenou na původních druzích volně žijících živočichů. Při těchto aktivitách chceme uplatňovat přístupy a zásady udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, budeme se spolupodílet na údržbě krajiny a budeme podporovat její funkce umožňující řádné hospodaření se zvěří. Hodláme vytvářet podmínky pro udržitelné hospodaření s únosným vlivem na zemědělskou a lesní tržní produkci. Máme také zájem se současně podílet na ochraně jednotlivých složek životního prostředí, vod a vodních zdrojů, půdy a zároveň na realizaci opatření na snížení škodlivých účinků vyvolaných hydrologickými extrémy, jako jsou povodně a sucho.

Jedním z nástrojů, který chceme využít, je odborné vzdělávání myslivců, a s tím související informační činnost. Z tohoto důvodu komise pro ekologii ČMMJ připravila doprovodný program na výstavách Silva Regina, Natura Viva, Národních mysliveckých slavnostech na Ohradě a na výstavě Země živitelka. Termíny všech akcí jsou jistě čtenářům Myslivosti již dostatečně známy, resp. budou jistě prezentovány na stránkách tohoto časopisu. Jedná se o workshopy v délce asi čtyři hodiny, kde budou kvalifikovaní a zkušení lektoři prezentovat „návody“ a praktické zkušenosti, umožňující těm, kteří chtějí pečovat o přírodní prostředí a vytvářet příznivé podmínky pro drobnou zvěř, jak toto provést, zafinancovat a zajistit odpovídající péči a údržbu krajiny vedoucí k dlouhodobé udržitelnosti.  

Na těchto akcích budou myslivci informování především:

* o aktuálním stavu současné přírody a krajiny, významnému vlivu zemědělského a lesního hospodaření s ohledem na volně žijící populace bažanta, zajíce a koroptve ,

* o problematice pesticidů a možnostech snižování negativních vlivů souvisejících s jejich použitím v zemědělství,

* o záměrech Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ve vztahu ke správné zemědělské praxi a obnově populací drobné zvěře a následně pozici ČMMJ při hospodaření s drobnou zvěří,

* o nových trendech, technikách a technologiích uplatňovaných v procesu zvyšování přírodní hodnoty (jak honitbu analyzovat a hodnotit, co navrhovat, jak se zakládají nové polní cesty, jak se ozeleňují, jak se zakládají biokoridory, biocentra, mokřady a tůně, zvěřní políčka a jiné agroenvironmentální a klimatická opatření),

* o účinných postupech a technikách v prevenci škod na zvěři (identifikace nově narozených mláďat a hnízdících ptáků),

o způsobech provádění pozemkových úprav, významu pozemků pro myslivecké hospodaření a právních důvodech užívání těchto pozemků,

* o financování zelené infrastruktury, krajinotvorných prvků v etapě projektování, zakládání, následné péče a údržby (zkušenosti a rady zástupců SZIF, AOPK),

* o spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Českou společností ornitologickou a dalšími subjekty,

* a také o vzorových a demonstračních honitbách, kde mohou myslivci získávat inspiraci  

Jedná se o rámcový program, který bude podle zájmu přítomných vhodně doplňován. O jednotlivých vzdělávacích akcích budeme informovat prostřednictvím našeho časopisu Myslivost, ale také na www stránkách a na facebooku ČMMJ. Jsme přesvědčeni, že odborné vzdělávání a informační činnost je základem úspěšného utváření přírodního prostředí a úspěšného hospodaření se zvěří především v současném tak problematickém období prosazování intenzívního zemědělského hospodaření. Chceme, aby byla i česká myslivost plnohodnotně vnímána právě díky péči o zvěř a biodiverzitu jako nedílná součást hospodaření v krajině, jako součást ekonomiky, aby myslivost podporovala také vznik nových pracovních míst a zlepšovala tak kvalitu života nejen na venkově.

 

 Dr.Ing. Petr MARADAKomise pro ekologii ČMMJ, MENDELU


Zdroj: AK ČR, 04.01.2012

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 22.04.2019 09:00