Agris.cz - agrární portál

Přehled projednaných návrhů ASZ ČR

13. 6. 2012 | ASZ

V reakci na výzvy Agrární komory v předchozích číslech Zemědělce zveřejňujeme všechny body, které byly předmětem série uskutečněných jednání předsedy ASZ ČR Josefa Stehlíka s premiérem Petrem Nečasem k plánovanému zrušení zelené nafty. Jednalo se o tyto návrhy možných způsobů kompenzací:

1) Udržet vratku spotřební daně ze spotřebované nafty min. do konce roku 2013 s návrhem na určitou korekci vratky ze 60 % na 40 %.   Zdůvodnění: nové podmínky společné zemědělské politiky až od r. 2014 v celé EU. Zatížení státního rozpočtu na úrovni cca 1,2 mld. korun.

2) Podpořit návrh Mze v zákonu o Státním pozemkovém úřadě na vytvoření stálého účelového “konta venkova“z příjmů za prodej státní půdy pro financování komplexních pozemkových úprav a rozpočtu PGRLF pro dotaci úroků na nákup zemědělské půdy a modernizace strojového parku, což by představovalo cca 1,3 mld. Kč ročně využitých na investice s dlouhodobou návratností posilujících stabilitu podnikatelského prostředí v zemědělství a na venkově.    

3) Využít část fondů (zisků) Lesů ČR jako stálého a určeného příjmu kapitoly Mze pro účelové využití na dofinancování Programu rozvoje venkova v oblasti investic do vody, půdy a krajiny (obnova a čištění rybníků, investice do závlah, realizace protierozních opatření v krajině, podpora kompostování biologických komunálních odpadů). Jedná se o cca 1,5 – 2 mld. Kč. ročně do investic zlepšujících přirozené podnikatelské prostředí v české krajině zdevastované velkoplošným zemědělstvím nájemního charakteru s dlouhodobým přesahem do posílení konkurenceschopnosti českého zemědělství.

4) Podpořit návrh novely zákona č. 95/1999 Sb. na zrušení předkupního práva státu k pozemkům nakoupených od PF ČR po jejich úplném splacení.  Cílem by bylo majetkové posílení českých zemědělců v řádech několika stovek milionů korun s možností použít tento uvolněný majetek (půdu) jako zástavy úvěrů bankám, nebo případnému dalšímu obchodování na trhu se zemědělskou půdou a získání finančních zdrojů do zemědělství mimo další požadavky na státní rozpočet.

5) Zrušit daň z příjmu u fyzických osob při převodu - prodeji rodinné farmy (převod mezi rodinnými příslušníky, typicky: z otce na syna). Za současných daňových podmínek farmář nemůže za života farmáře převést zemědělský majetek na potomka, aniž by neohrozil existenci svého podniku (řeší se dědickým řízením), tím je ohrožena potřebná generační obměna. 

6) Provést důslednou restrukturalizaci orgánů státní správy v zemědělství a důkladně revidovat jejich kompetence, vyhodnotit jejich soulad s rámcem požadavků evropských směrnic a nařízení. ASZ podporuje kroky ministra zemědělství k transformaci orgánů státní správy v resortu zemědělství a požaduje odstranění enormních a neodůvodněných požadavků úřadů na podnikatele v zemědělství, neopodstatněných a duplicitních kontrol, které finančně zatěžují jak zemědělce, tak státní rozpočet. 

Konkrétní požadavek k okamžitému řešení: revize vyhlášky č. 212/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zrušit povinnost měření úrovně vibrací u zemědělské techniky, (problém je především u větších zem. podniků – zaměstnavatelů (pozn. měření nelze nahradit osvědčením od výrobců strojů). Náklady za 1 měření činí 10-19 tisíc Kč, celkem může jít o desítky tisíc strojů. Pozn. podle posledních informací byla již na Ministerstvu zdravotnictví následně iniciována změna vyhlášky v tom směru, že bude uznáváno prohlášení výrobce o souladu s příslušnými normami.

Body 1, 4, 5 a 6 byly předsedou vlády a příslušnými ministry akceptovány. O body 2 a 3 bude ASZ ČR usilovat v dalších jednáních.

Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR


Zdroj: ASZ, 13. 6. 2012

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 20.10.2021 22:46